Przetargi.pl
Opracowanie, druk i dostawa map turystycznych Barlineckiego Parku Krajobrazowego

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ogłasza przetarg

 • Adres: 71-160 Szczecin, Starzyńskiego 3-4
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 48 17 120 , fax. 91 48 17 121
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
  Starzyńskiego 3-4
  71-160 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 48 17 120, fax. 91 48 17 121
  REGON: 321261746
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zpkwz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie, druk i dostawa map turystycznych Barlineckiego Parku Krajobrazowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, druk i dostawa map turystycznych Barlineckiego Parku Krajobrazowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71354000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy:minimalny poziom zdolności:Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwa zamówienia podobne.Za zamówienie podobne Zamawiający uzna usługę/dostawę obejmującą swoim zakresem zaprojektowanie oraz skład oraz wydruk mapy lub map - o wartości nie mniejszej niż 10.000,00 zł brutto (wartość wykonanej usługi/dostawy brutto).UWAGA:Znaczenia pojęć usługa i dostawa są takie jakie przypisuje im się na gruncie ustawy PZP.UWAGA:W przypadku, gdy wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.UWAGA:W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.Ocena warunku zostanie dokonana w formule spełnia/ nie spełnia na podstawie przedłożonego podmiotowego środka dowodowego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach