Przetargi.pl
„Remont dróg leśnych o nawierzchni bitumicznej w Nadleśnictwie Polanów” – postępowanie powtórzone

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE "LASY PAŃSTWOWE" NADLEŚNICTWO POLANÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 76-010 Polanów, ul. Klonowa 12
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 318 82 37
 • Data zamieszczenia: 2022-10-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE "LASY PAŃSTWOWE" NADLEŚNICTWO POLANÓW
  ul. Klonowa 12
  76-010 Polanów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 318 82 37
  REGON: 330044275
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://polanow.szczecinek.lasy.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont dróg leśnych o nawierzchni bitumicznej w Nadleśnictwie Polanów” – postępowanie powtórzone
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych branży drogowej polegających na remoncie zniszczonych oraz trudnoprzejezdnych odcinków dróg leśnych o nawierzchni bitumicznej, tj. odcinka drogi leśnej nr L9P na terenie leśnictwa Rzeczyca oraz odcinka drogi leśnej nr L51 na terenie leśnictwa Warblewo.Prace polegać będą w szczególności na:1) Oczyszczeniu mechanicznym istniejącej nawierzchni.2) Ułożeniu warstwy wiążąco-wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W grubości 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową.3) Ułożeniu warstwy ścieralnej z SMA 8 grubości 3 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową.4) Regulacji poboczy poprzez ich uzupełnienie mieszanką optymalną – średnia grubość warstwy 5 cm.5) Konserwacji rowów poprzez mechaniczne karczowanie krzaków.6) Wbudowaniu przy krawędzi remontowanej drogi (dotyczy tylko drogi nr L51 na terenie leśnictwa Warblewo) obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem.Zakres oraz ilość robót należy wykonać zgodnie z zakresem rzeczowym wynikającym z przedmiarów robót, które stanowią załączniki nr 16 oraz 17 do SWZ.Drogi w planie:Istniejące drogi leśne o nawierzchni bitumicznej znajdują się na terenach leśnych Nadleśnictwa Polanów. Drogi te w większości ograniczone są drzewostanem nie wpływającym na same roboty bitumiczne. Nawierzchnie dróg o szerokości 3,5 m posiadają miejscowo zniekształcony przekrój geometryczny, tj. koleiny, zapadnięcia oraz spękania siatkowe. W przekroju poprzecznym korpusu drogi występują otwarte rowy przydrożne, na odcinkach zanikające. Stan dróg umożliwia w chwiliobecnej przejazd i wywóz drewna, jednak uszkodzenia jakimi się charakteryzują wskazują na typowe „zmęczenie” nawierzchni.Układ geometryczny dróg w zakresie spadków podłużnych i poprzecznych opracowano w sposób tożsamy z istniejącym przebiegiem dróg w planie.Drogi nie są drogami publicznymi w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych.Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Kategoria ruchu KR1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 11.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.11.2. Wadium może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu,2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).11.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ Koszalin nr rachunku: 28 2030 0045 1110 0000 0048 5280 lub w PKO BP I O/Koszalin nr rachunku 06 1020 2791 0000 7302 0013 6044 z dopiskiem: „Remont dróg leśnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Nadleśnictwa Polanów”- postępowanie powtórzone.11.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium wokolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.11.5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadiumnieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP w zw. z art. 266 PZP.11.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia3) kwotę gwarancji/poręczenia,4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.11.7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.11.8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w treści wadium wnoszonego w formach określonych w pkt 11.2 ppkt 2-4) powyżej, powinni zostać ujęci wszyscy członkowie konsorcjum albo powinno z niej jednoznacznie wynikać, że wykonawca, na którego gwarancja/poręczenie zostały wystawione działa w imieniu innych członków konsorcjum, bądź w ich treści powinien zostać ujęty szerszy zakres odpowiedzialności gwaranta/poręczyciela niż tylko dotyczący działań/zaniechań odnoszących się do wykonawcy, na którego gwarancja/poręczenie to zostało wystawione.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Podana numeracja w/g SWZ6.1 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 PZP.7.1.W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do występowania w obrocie gospodarczym.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowejZamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej.Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o wartości nie mniejszej niż 70 000, zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)4) zdolności technicznej lub zawodowej4.1. Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej 2 roboty budowlane (przez robotę budowlaną rozumie się wykonanie robót na podstawie 1 umowy) polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg lub placów o nawierzchni bitumicznej, nakwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł brutto każda (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100)4.2. Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować następującym sprzętem:a) Rozkładarka mas bitumicznych (rozściełacz o szerokości roboczej stołu 4 m) – co najmniej 1 szt.b) Skrapiarka do bitumu przewoźna – co najmniej 1 szt.c) Walec statyczny samojezdny 10 t – co najmniej 1 szt.d) Koparko-ładowarka – co najmniej 1 szt.e) Samochód z przykrywanymi skrzyniami samowyładowczymi lub izolowanymi termicznie do transporty mas bitumicznych – co najmniej 1 szt.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach