Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1020 L Biała Podl. (ul. Terebelska) - Terebela - Jagodnica - Witulin od km 3+364 do 4+934 odcinek długości 1,570 km

Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 90A
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 083 3431909 , fax. 083 3437975
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej
  ul. Sidorska 90A 90A
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 083 3431909, fax. 083 3437975
  REGON: 03023874100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zdpbp.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1020 L Biała Podl. (ul. Terebelska) - Terebela - Jagodnica - Witulin od km 3+364 do 4+934 odcinek długości 1,570 km
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1020 L Biała Podl. (ul. Terebelska) - Terebela - Jagodnica - Witulin od km 3+364 do 4+934 odcinek długości 1,570 km.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót określa dokumentacja uproszczona Załączniki Nr 9 do SIWZ oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - Załącznik Nr 10 do SIWZ. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa projekt umowy załącznik Nr 8 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zdpbp.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach