Przetargi.pl
Przebudowa drogi leśnej - dojazdu pożarowego nr 20

Nadleśnictwo Węgliniec ogłasza przetarg

 • Adres: 59-940 Węgliniec, ul. Piłsudskiego 6
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 7712002 , fax. 75 7711471
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Węgliniec
  ul. Piłsudskiego 6 6
  59-940 Węgliniec, woj. dolnośląskie
  tel. 75 7712002, fax. 75 7711471
  REGON: 93102412600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wroclaw.lasy.gov.pl/wegliniec
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Skarbu Państwa nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi leśnej - dojazdu pożarowego nr 20
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę wewnętrznej drogi leśnej. Przebudowa obejmuje wykonanie warstwy odcinającej (filtracyjnej) grubości 20 z piasku, ułożeniu geowłókniny, wykonanie z kruszywa mineralnego -mieszanki drogowej tłuczniowej 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym warstwy dolnej grubości 15 cm wzmocnionej geokratą h=10cm (małe komórki) oraz warstwy górnej grubości 10 cm, wymianę i wykonanie przepustów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i przedmiar robót łącznie z informacją o zmianach nieistotnych dotyczących dokumentacji projektowej, stanowiące załączniki do SIWZ. Załączony dokument ma charakter pomocniczy przy sporządzaniu oferty. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach zaoferowanej ceny do wykonania wszelkich robót wynikających z dokumentacji projektowej, przedmiaru oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 40.000,00 PLN ( słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wroclaw.lasy.gov.pl/wegliniec
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach