Przetargi.pl
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY DROBNEGO SPRZETU MEDYCZNEGO, ORTOPEDYCZNEGO, PAPIERÓW REJESTRACJNYCH, REDUKTORA TLENOWEGO, SSAKA ELEKTRYCZNEGO ORAZ BATERII i AKUMULATORÓW DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, ul. J. Iwaszkiewicza 5
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (076) 721 11 26 , fax. (076) 721 11 27
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
  ul. J. Iwaszkiewicza 5 5
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. (076) 721 11 26, fax. (076) 721 11 27
  REGON: 39099944100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.legnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY DROBNEGO SPRZETU MEDYCZNEGO, ORTOPEDYCZNEGO, PAPIERÓW REJESTRACJNYCH, REDUKTORA TLENOWEGO, SSAKA ELEKTRYCZNEGO ORAZ BATERII i AKUMULATORÓW DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wspólny słownik zamówień ( CPV ) 33140000-3 Materiały medyczne 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 22993200-9 Papier termoczuły lub tektura 33198000-4 Szpitalne wyroby papierowe 39512000-4 Bielizna pościelowa 33100000 -1 Urządzenia medyczne 18424300-0 Rękawice jednorazowe 31411000-0 Baterie alkaiczne Przedmiotem zamówienia są dostawy asortymentu szczegółowo opisanego w formularzach ofertowych (Pakietach) nr 1 - 22 stanowiących integralną cześć niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Lp Nr Pakietu NAZWA PAKIETU 1 Pakiet nr 1 poz.1 ELEKTRODY EKG DLA DOROSŁYCH 2 Pakiet nr 1 poz.2 ELEKTRODY EKG DLA DZIECI 3 Pakiet nr 1 poz.3 ELEKTRODY NOWORODKOWE DO DŁUGOTRWAŁEGO MONITOROWANIA 4 Pakiet nr 1 poz.4 ELEKTRODY DZIECIĘCE DO DŁUGOTRWAŁEGO MONITOROWANIA 5 Pakiet nr 1 poz.5 ELEKTRODY EKG TYPU SENSI -PREMA LUB RÓWNOWAŻNE 6 Pakiet nr 1 poz.6 ELEKTRODY JEDNORAZOWE DO DEFIBRYLATORA MINDRAY 7 Pakiet nr 1 poz.7 ELEKTRODY DO APARATU TENS 8 Pakiet nr 1 poz.8 ELEKTRODY SILIKOWNOWO-WĘGLOWE 9 Pakiet nr 1 poz.9 ELEKTRODY SILIKOWNOWO-WĘGLOWE 10 Pakiet nr 2 PRZEWODY 11 Pakiet nr 3 PASTA przeznaczona do przygotowania skóry pod elektrody jednorazowe 12 Pakiet nr 4 ZMYWACZ DO KLEJU ELEKTRODOWEGO 13 Pakiet nr 5 BATERIE - AKUMULATORY DO WZIERNIKÓW OKULISTYCZNYCH KEELER, VISTA 14 Pakiet nr 6 TACE medyczne 15 Pakiet nr 7 TERMOMETRY RÓŻNE 16 Pakiet nr 8 BAŃKI LEKARSKIE 17 Pakiet nr 9 OSŁONA OKA WILGOTNA (KOMORA WILGOTNA) 18 Pakiet nr 10 FILTRY DO POSIEWÓW WODY 19 Pakiet nr 11 PRZYRZĄDY DO ĆWICZEŃ RĄK (PRZEPLOTNIE) 20 Pakiet nr 12 PAPIERY DO RÓŻNEGO TYPU DEFIBRYLATORÓW 21 Pakiet nr 13 PAPIER TERMOCZUŁY 22 Pakiet nr 14 ŚLISKI PODKŁAD PRZEZNACZONY DO przemieszczania, OBRACANIA PACENTÓW 23 Pakiet nr 15 ŻELE MEDYCZNE 24 Pakiet nr 16 JEDNORAZOWE OKULARY dla noworodków stosowane PODCZAS FOTOTERAPII 25 Pakiet nr 17 APARAT DO ĆWICZEŃ ODDECHOWYCH 26 Pakiet nr 18 REDUKTOR TLENOWY 27 Pakiet nr 19 SSAK ELEKTRYCZNY 28 Pakiet nr 20 BATERIE I AKUMULATORY 29 Pakiet nr 21 RĘKAWICE DO CYTOSTATYKÓW 30 Pakiet nr 22 RĘKAWICE SEKCYJNO - EKSHUMACYJNE
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331400003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.legnica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach