Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stalmierz

Gmina Chrostkowo ogłasza przetarg

 • Adres: 87-602 Chrostkowo,
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 2870039 wew.44 , fax. 54 2870039
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chrostkowo
  87-602 Chrostkowo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 2870039 wew.44, fax. 54 2870039
  REGON: 91086652500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chrostkowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stalmierz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stalmierz 2. Wykonanie na podstawie załączonego programu funkcjonalno - użytkowego dokumentacji projektowej dla zadania w następującym zakresie: 1) Opracowanie projektu budowlanego - szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinny spełniać wymagania określone w ustawie Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 290) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462, ze zm.). Projekt powien obejmować swoim zakresem również zabezpieczenie lub ewentualną przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej. 2) Uzyskanie map do celów projektowych, 3) Uzyskanie wypisów z rejestru gruntów, 4) Rozgraniczenie i dokonanie wydzielenia działek gruntu z nieruchomości prywatnych celem poszerzeń na realizację inwestycji drogowej wraz z przygotowaniem kompeletnej dokumentacji (kwestia odszkodowań leży po stronie Zamawiającego), 5) Sporządzenie kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego - pozwolenia na budowę i/lub pozwolenia na realizację inwestycji drogowej i/lub inny dokument zezwalający na realizację inwestycji - jeżeli dotyczy, 6) Uzgodnienie z Zamawiającym i zatwierdzenie przez niego przyjętych przez wykonawcę rozwiązań technicznych, 7) Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z polskim prawem, warunki, uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne do opracowania dokumentacji. Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona z Zamawiającym protokolarnych uzgodnień w zakresie projektowanych rozwiązań technologicznych i materiałowych w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy, 8) Wykonawca realizuje zamówienie na podstawie pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz Gminy Chrostkowo - w celu związanym z niniejszym zamówieniem, w tym wystąpienie o wszelkie wymagane prawem decyzje, uzgodnienia, opinie i pozwolenia, niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej, 9) Zaleca się, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał oględzin terenu przeznaczonego na inwestycję, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania oględzin terenu ponosi Wykonawca, 10) Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany informować Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązań projektowych. Dokumentacja budowlana wymaga uzgodnienia z inwestorem we wszystkich fazach projektowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji proponowanych rozwiązań w trakcie prowadzonych prac projektowych, 11) Projekt powinien uwzględniać założenia jak największej energooszczędności. 3. Przebudowa drogi zgodna z opracowaną na podstawie załączonego programu funkcjonalno - użytkowego dokumentacją projektową: 1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 2) Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczanie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę, 3) Wykonawca zabezpiecza teren budowy mając na względzie mienie Zamawiającego i własne, 4) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robot, 5) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i zagospodarowanie odpadów, 6) Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem prac przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robot, 7) Usuwania wad stwierdzonych w trakcie dokonywania odbiorów zgodnie z postanowieniami umowy. 4. Wykonania dokumentacji powykonawczej w języku polskim w 4 (czterech) egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym typu CD. Wszystkie dokumenty powinny być sporządzone odpowiednio: pliki tekstowe utworzone w ogólnodostępnych edytorach tekstu, arkusze obliczeniowe utworzone w ogólnodostępnych arkuszach kalkulacyjnych, rysunki w formacie *pdf, *dxf i *dwg. 5. Kompletowania w trakcie realizacji robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów, jak i kompletu dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy m.in. wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 6. Uzupełnianie dokumentów/wyjaśniania zapisów na żądanie organu wydającego pozwolenie na użytkowanie oraz w kontrolach związanych z zakończeniem budowy. 7. Wykonawca zawrze ubezpieczenie na własny koszt i utrzyma w mocy przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy CAR. Ubezpieczenie ważne będzie nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego i obejmować będzie: 1) odpowiedzialność cywilną kontraktową w związku z realizacją niniejszego zamówienia w wysokości nie mniejszej niż pełna wartość prac określonych umową; 2) odpowiedzialność cywilną deliktową z tytułu prowadzonej działalności. Umowy i polisy ubezpieczenia wraz z dowodami opłacenia składek Wykonawca dostarczać będzie Zamawiającemu. W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu dowody ich opłacenia nie później niż 7 dni od daty ich wymagalności. Umowy ubezpieczenia zapewnią wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych do naprawienia poniesionej szkody. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy zawartej umowy ubezpieczenia, lub nie przedstawi Zamawiającemu w terminie dowodu na jej zawarcie/opłacenia składki, to Zamawiający będzie uprawniony do zawarcia takiej umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, a koszty jej zawarcia potrąci z wierzytelnościami Wykonawcy lub pokryje jej koszty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Jakiekolwiek podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, programie funkcjonalno - użytkowym nazwy własne są przykładowe, zaś ewentualne wskazanie przez Zamawiającego producenta lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 12 000,00 PLN, słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100 przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium powinno być wniesione w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.06.2016 r. do godz. 10:00 i winno obejmować okres związania ofertą. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2004 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 I 1240). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim Nr 40 9537 0000 2004 0040 6613 0002 z dopiskiem Wadium na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Stalmierz. 5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą. 9. Z treści polisy, poręczenia, gwarancji lub innego dokumentu stanowiącego formę wadium winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust.4a i ust.5 ustawy Pzp. 10. W trakcie postępowania przetargowego czas związania ofertą może ulec przedłużeniu o oznaczony okres, zgodnie z treścią § 10 niniejszej IDW, co pociąga za sobą obowiązek przedłużenia okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 11. Odmowa wyrażenia przez Wykonawcę zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie spowoduje utraty wadium. 12. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania oferty, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust.3 ustawy Pzp, albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, a jego ofertę uzna się za odrzuconą. 13. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 14. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 15. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 16. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 17. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 18. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chrostkowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach