Przetargi.pl
„Przebudowa drogi gminnej – ul. 1 Maja w Polskiej Cerekwi”

Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi ogłasza przetarg

 • Adres: 47-260 Polska Cerekiew, ul. Raciborska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 801 460 , fax. 774 801 460
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi
  ul. Raciborska 4
  47-260 Polska Cerekiew, woj. opolskie
  tel. 774 801 460, fax. 774 801 460
  REGON: 54607000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polskacerekiew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi gminnej – ul. 1 Maja w Polskiej Cerekwi”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa ulicy 1 Maja obejmować będzie: 1. Korektę łuków na skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą krajową, 2. Budowę chodnika z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego, 3. Wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S na drodze gminnej, po uprzednim sfrezowaniu istniejącej nawierzchni i wyrównaniu sfrezowanego podłoża mieszanką mineralno asfaltową, 4. Wyniesienie skrzyżowania z odnogą ulicy 1 Maja – element uspokajający ruch – nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, 5. Wykonanie dwuwarstwowej podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego (warstwa dolna 0/63 mm grubości 20 cm, warstwa górna 0/31,5 mm grubości 10 cm) na poszerzeniach jezdni wynikających min. z korekty łuków wyokrąglających na skrzyżowaniach oraz konieczności zlokalizowania chodnika w pasie drogowym ulicy 1 Maja, 6. Wykonanie wodościeku z kostki betonowej przy krawężniku, 7. Utwardzenie kostka kamienną zjazdów do przyległych posesji, 8. Wyznaczenie dwóch przejść dla pieszych, w tym przejścia odsuniętego od jezdni drogi krajowej obsługującego ruch pieszy wzdłuż drogi krajowej, 9. Wykonanie nowych wpustów ulicznych oraz przesunięcie istniejących.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Na podstawie art. 45 ust. 2 Zamawiający żąda, a Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) z dopiskiem: „Wadium w przetargu ZP.271.7.2019 pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ul. 1 Maja w Polskiej Cerekwi”” do dnia 24 czerwca 2019r. do godz. 11.00. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą (DRUK nr 1) każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku do SIWZ DRUK nr 2 (oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu) oraz w załączniku do SIWZ - DRUK nr 3 (oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania). Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. Inne dokumenty składane wraz z ofertą: 1) pełnomocnictwo złożone w oryginale lub poświadczona notarialnie kopia do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik (jeżeli dotyczy); 2) zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, 3) w celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia wobec innych podmiotów oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o których mowa w pkt 6.1. – DRUK nr 4 (jeżeli dotyczy); 4) pełnomocnictwo wykonawców lub wspólników działających wspólnie – DRUK nr 6 (jeżeli dotyczy); 5) dowód wniesienia wadium; Po wyłonieniu przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej, Wykonawca którego oferta została wyłoniona jako najkorzystniejsza, przed udzieleniem zamówienia, przedłoży: 1) kosztorys ofertowy uproszczony (opracowany na podstawie załączonego do SIWZ przedmiaru robót), 2) Uprawnienia budowlane osoby pełniącej funkcję kierownika robót wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa o członkostwie i posiadaniu ubezpieczenia, 3) zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach