Przetargi.pl
Kampania informacyjno-edukacyjna „Segreguj z nami w kolorach recyklingu” – etap I

Związek Międzygminny "Czysty Region" ogłasza przetarg

 • Adres: 47-225 Kędzierzyn-Koźle, Szkolna
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 446 11 90 , fax. 77 445 93 14
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Międzygminny "Czysty Region"
  Szkolna 15
  47-225 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 77 446 11 90, fax. 77 445 93 14
  REGON: 16022399000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czystyregion.bip-e.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: wspólnota samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kampania informacyjno-edukacyjna „Segreguj z nami w kolorach recyklingu” – etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kampania informacyjno-edukacyjna „Segreguj z nami w kolorach recyklingu” – etap I Przedmiot zamówienia – określony jak wyżej, nazywany jest w dalszej części niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „przedmiotem zamówienia”. Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi o zasięgu ponadlokalnym (obszar gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Czysty Region”) pod tytułem „Segreguj z nami w kolorach recyklingu”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załączniki nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79341400-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 8.1 SIWZ; 2. wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (nieprzedłożenie w ofercie przedmiotowego wykazu będzie oznaczało, że wykonawca nie planuje podwykonawstwa), 3. pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 4. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii);

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach