Przetargi.pl
Kampania zwiększająca widoczność efektów polityki spójności w ramach RPO WO 2014-2020 oraz promująca możliwości udziału w projektach.

Województwo Opolskie ogłasza przetarg

 • Adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 775 416 400, , fax. 077 54 16 411
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Opolskie
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole, woj. opolskie
  tel. 775 416 400, , fax. 077 54 16 411
  REGON: 53141242100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.umwo.opole.pl; bip.opolskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kampania zwiększająca widoczność efektów polityki spójności w ramach RPO WO 2014-2020 oraz promująca możliwości udziału w projektach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii zwiększającej widoczność efektów polityki spójności w ramach RPO WO 2014-2020 oraz promującej możliwości udziału w projektach. W ramach niniejszej kampanii rozpowszechniane będą informacje o efektach realizacji RPO WO 2014-2020 wśród ogółu społeczeństwa - mieszkańców województwa opolskiego. Chcemy pokazać, że Fundusze Europejskie wywierają pozytywny wpływ zarówno na rozwój województwa opolskiego, jak i na życie jego poszczególnych mieszkańców. Kampania obejmować będzie m.in.:  Opracowanie koncepcji kampanii,  Opracowanie scenariuszy i produkcja 5 spotów video – reportaży z miejsc realizacji projektów,  Opracowanie narzędzi i ich emisja w Internecie,  Promocja na portalu Facebook (FB),  Zakup powierzchni reklamowej w prasie (NTO, Gazeta Wyborcza opolskie wydanie),  Emisja spotu video w Internecie,  Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby eventu,  Zapewnienie występu zespołu muzycznego wskazanego przez Zamawiającego,  Badanie rozpoznawalności elementów kampanii (badanie skuteczności),  Przekazanie materiałów archiwalnych i rozliczenie kampanii.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79341400-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca dołączy próbkę materiałów w postaci: spójnego key visual, projektu posta na portal Facebook, projektu ogłoszenia prasowego. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach