Przetargi.pl
Zadaszenie części trybun na stadionie miejskim w Głuchołazach

Gmina Głuchołazy ogłasza przetarg

 • Adres: 48-340 Głuchołazy, Rynek
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 092 100 , fax. 774 092 101
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głuchołazy
  Rynek 15
  48-340 Głuchołazy, woj. opolskie
  tel. 774 092 100, fax. 774 092 101
  REGON: 53141279200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowe.glucholazy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zadaszenie części trybun na stadionie miejskim w Głuchołazach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie zadaszenia części trybun na stadionie miejskim w Głuchołazach przy ul. Konopnickiej nr 2, na dz. o nr ewidencyjnym gruntu 1949” Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym w planie miejscowym symbolem 2US. Szczegółowy zakres zadania został określony w załączniku nr 7 do SIWZ- dokumentacji przetargowej, (na którą składa się: wielobranżowa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz przedmiar robót. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności : I część zadania wg załącznika graficznego nr 1: a) roboty ziemne; b) wykonanie żelbetowych fundamentów stopowych; c) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; d) wykonanie ram wspornikowych ze stali konstrukcyjnej; e) przekrycie dźwigarów blachą trapezową; f) wykonanie obróbek blacharskich; g) wykonanie rynien i rur spustowych; h) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego oraz powłok malarskich; i) przebudowa istniejącego chodnika z wykorzystaniem geokraty; j) demontaż oraz ponowny montaż istniejących ławek i śmietników z uwagi na kolizję z projektowanym zadaszeniem; k) demontaż oraz ponowny montaż istniejących latarni typu parkowego z uwagi na kolizję z projektowanym zadaszeniem. Szczegółowy zakres zadania został określony w załączniku nr 7 do SIWZ- dokumentacji przetargowej, na którą składa się: wielobranżowa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Kompletna oferta musi zawierać: 1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru określonego w Części II SIWZ; 2) Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodne z treścią Załączników nr 1 i 2 do SIWZ; 3) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 11.2. SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodne z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ; 4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; 5) Kosztorys ofertowy-uproszczony. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach