Przetargi.pl
Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1703 O Opole – Łubniany w m. Masów – X etap

Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4414069 , fax. 77 4414071
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
  ul. Książąt Opolskich 27
  45-005 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4414069, fax. 77 4414071
  REGON: 53142158400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zdp.opole.pl/291/strona-glowna.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1703 O Opole – Łubniany w m. Masów – X etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zmówienia jest X etap budowy kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1703 O w miejscowości Masów. Obejmuje on odcinek od studni chłonnej Nr 1 do początku opracowania. Niniejszy etap - Etap X - obejmuje następujące roboty: - roboty przygotowawcze, w tym m.in.: o prace geodezyjne, o rozbiórki: elementów istniejącej drogi, nawierzchni, demontaż studni rewizyjnej, studzienki ściekowej i rurociągu betonowego, o karczowanie pni, o roboty ziemne, - roboty zasadnicze, m.in.: o wykonanie podłoży pod kanały, o montaż kanałów z rur PCV o śr. 200 do 315 mm, o montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych śr. 1200 mm, o studzienki ściekowe betonowe śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu, włazy kl. D400kN, o chodnik o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm szarej, na podsypce z miału bazaltowego, o zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm czerwonej, na podsypce z miału bazaltowego, o dwie zatoki autobusowe z kostki betonowej gr. 8 cm szarej, o wbudowanie krawężników betonowych i obrzeży betonowych na ławach betonowych z oporem, o wykonanie nawierzchni drogi - warstwę wiążącą z betonu asfaltowego na poszerzeniach, o wykonanie podbudów, - roboty towarzyszące, w tym m.in.: o humusowanie, o regulacja urządzeń obcych zlokalizowanych w jezdni i poboczu, - szczegółowy zakres i wymagania określono w Dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robót oraz w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST). W ramach zamówienia, oprócz robót Wykonawca zobowiązany jest do: - opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - opracowania harmonogramu robót, - opracowania Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), - opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu (wraz z jego zatwierdzeniem) - zapewnienia obsługi geodezyjnej niezbędnej do realizacji zadania, opracowania dokumentacji geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą oraz przekazania Zamawiającemu kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i zaklauzulowanej, - wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz jego rozbiórki po ukończeniu robót, - zapewnienia bezpiecznej przeprawy pieszych przez teren robót, - innych prac wynikających z uzgodnień branżowych i warunków realizacji kontraktu oraz ze szczegółowej specyfikacji technicznej, - sporządzania dokumentacji fotograficznej z przebiegu robót ( 1 egz. płyt CD, przekazane wraz z dokumentacja powykonawczą). Koszt powyższych prac obciąży Wykonawcę robót. Ilości robót podane w kosztorysie ślepym/ofertowym mają charakter orientacyjny i posłużą one do ustalenia ceny ofertowej, a w przypadku oferty najkorzystniejszej do określenia orientacyjnej wartości umowy. Rzeczywista wysokość wynagrodzenia ustalona będzie w oparciu o pomiary powykonawcze robót według cen jednostkowych ustalonych w ofercie Wykonawcy. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli gwarancji na okres min. 48 miesięcy. Deklarowany okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert: - minimalny deklarowany okres gwarancji - 48 miesięcy - maksymalny deklarowany okres gwarancji - 60 miesięcy Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 7.500,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 tekst jednolity). Nazwa beneficjenta: Powiat Opolski – Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich 27 Wadium wnoszone w pieniądzu należy dokonać przed terminem składania ofert przelewem na rachunek Zamawiającego nr 94 1020 3668 0000 5902 0015 8857 z dopiskiem: "Wadium na przetarg: „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1703 O Opole – Łubniany w m. Masów – X etap” a dowód przelewu załączyć do oferty w oryginale lub jego potwierdzoną kopię. 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2.a) rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1 IDW: 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2017 poz. 570 tekst jednolity), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 4) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. II. w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5,Wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach