Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej Nr 1 14868R łącząca ulicę Ogrodową z ulicą Poprzeczną w Korczynie - etap II

Gmina Korczyna ogłasza przetarg

 • Adres: 38-420 Korczyna, ul. Rynek 18a
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4354080 , fax. 013 4354096
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Korczyna
  ul. Rynek 18a 18a
  38-420 Korczyna, woj. podkarpackie
  tel. 013 4354080, fax. 013 4354096
  REGON: 37044056000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: korczyna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej Nr 1 14868R łącząca ulicę Ogrodową z ulicą Poprzeczną w Korczynie - etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej Nr 1 14868R łączącej ulicę Ogrodową z ulicą Poprzeczną w Korczynie - etap II; w km 0+000 - 0+385 - długość 385 mb. Zakres prac: 1/ roboty przygotowawcze, 2/ roboty ziemne, 3/ wykonanie podbudowy, 4/ roboty odwodnieniowe, 5/ budowa chodnika - kontynuacja chodnika w km 0+008 - 0+017 str. prawa zgodnie z projektem, 6/ wykonanie nawierzchni bitumicznej, 7/ wykonanie uzupełnienia i utwardzenia zjazdów i poboczy, 8/ oznakowanie poziome jezdni - malowanie linii segregacyjnych zgodnie z projektem, 9/ roboty wykończeniowe - plantowanie powierzchni skarp nasypów, porządkowanie placu budowy. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót oraz opis techniczny zakresu robót stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji. 2. Wymagania dodatkowe w ramach przedmiotu zamówienia: 2.1 Wykonawca zobowiązuje się: a) wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót, które stanowią załącznik do SIWZ, b) wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, w szczególności z Prawem budowlanym, wraz z przepisami wykonawczymi, przepisami BHP, postanowieniami umowy, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością, etyka zawodową, przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia, c) do wyznaczenia osoby do kontaktowania się bezpośrednio z Zamawiającym w sprawie wykonania przedmiotu umowy, d) nie wykorzystywać otrzymanych materiałów w celu innym niż określono w umowie, a w szczególności nie ma prawa udostępniać je osobom trzecim, e) wykonać zamówienie dodatkowe zlecone przez Zamawiającego o wartości do 50% zamówienia podstawowego. W przypadku konieczności wykonania takich prac Wykonawca przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Zamawiającemu kosztorys do uzgodnienia. Zlecenie wykonania zamówienia dodatkowego nastąpi przez podpisanie odrębnej umowy. 2.2. Zastosowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu, stosowania w budownictwie oraz posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, polską aprobatą techniczną, polskimi specyfikacjami technicznymi lub normą innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, względnie aprobatą techniczną oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa dla materiałów, które tego wymagają z określeniem partii której one dotyczą. 2.3. Za ewentualne szkody spowodowane podczas prac budowlanych na nieruchomościach objętych inwestycją odpowiada Wykonawca. W szczególności w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić go do stanu pierwotnego i naprawić szkodę na własny koszt. 2.4. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy nie dokona naruszenia cudzych praw wyłącznych oraz, że w razie stwierdzenia ich naruszenia poniesie wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tytułu ewentualnych roszczeń. 2.5. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa w szczególności związanych z przedmiotem zamówienia Zamawiający i Wykonawca określą zakres czynności zmierzających do wypełnienia postanowień umowy i sposób ich realizacji. 2.6. Wykonawca zobowiązuje się do stałego kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia. 2.7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość przedmiotu umowy oraz terminowość jego wykonania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.korczyna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach