Przetargi.pl
Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5128 E w miejscowości Kania Góra, gm. Zgierz

Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6A
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 288 81 00 , fax. 42 719 08 16
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego
  ul. Sadowa 6A 6A
  95-100 Zgierz, woj. łódzkie
  tel. 42 288 81 00, fax. 42 719 08 16
  REGON: 47206842300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.zgierz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5128 E w miejscowości Kania Góra, gm. Zgierz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających: na jednostronnej przebudowie chodnika wraz ze zjazdami z kostki brukowej betonowej w pasie drogi powiatowej Nr 5128 E w miejscowości Kania Góra gm. Zgierz, na odcinku od drogi powiatowej Nr 5105 E w kierunku miejscowości Sokolniki Las, gm. Ozorków oraz uzupełnieniu nawierzchni bitumicznej wzdłuż nowego krawężnika i regulacji studzienek i zaworów urządzeń podziemnych. Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kostka prostokątna, czerwona. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, kostka prostokątna, szara. 2. Orientacyjny przebieg lokalizacji inwestycji, o której mowa w ust. 1 przedstawiony został na szkicu sytuacyjnym stanowiącym załącznik Nr 10 do SIWZ, przy czym Zamawiający zastrzega, że szkic ten ma charakter jedynie poglądowy i nie odwzorowuje rzeczywistej długości chodnika w terenie, z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy żadne roszczenie. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót objętych przedmiotem zamówienia oraz wymagania dotyczące ich wykonania zawarte są w: 1) przedmiarze - stanowiących załączniki Nr 1 do SIWZ; 2) Ogólnych Specyfikacjach Technicznych stanowiących załącznik Nr 2 SIWZ; 3) Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - stanowiących załączniki Nr 3 do SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z własnych materiałów zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej, z obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi, standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa p.poż i bhp, przepisami prawa techniczno- budowlanego. 5. Wykonawca na koszt własny zorganizuje zaplecze budowy, zabezpieczenie placu budowy, ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz zapewni miejsce składowania odpadów oraz ich usunięcie. 6. Wykonawca na koszt własny zobowiązany będzie do wykonania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas trwania robót oraz ponosić będzie koszty zmiany organizacji ruchu, oznakowana tymczasowego oraz jego utrzymanie i demontaż. 7. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, przedstawić Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy harmonogram robót budowlanych, uwzględniający poszczególne etapy robót wraz z terminami ich rozpoczęcia i zakończenia, z wyszczególnieniem zadań prostych i złożonych, wynikających z technologii prowadzonych prac. Harmonogram robót budowlanych musi zawierać takie rozłożenie prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy gwarantujące ich wykonanie w terminie, o którym mowa w dziale IV pkt 3 SIWZ. 8. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić 36 miesięcznego okresu gwarancji jakości na wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia oraz rozszerzyć odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na okres równy okresowi gwarancji jakości. 9. Nie ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 11. Zamawiający informuje, że z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczony zostanie Wykonawca, który w okresie trzech lat przed wszczęciem postępowania w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielnie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 12. Zamawiający nie zawiera umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie stosuje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 130 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych, zero groszy). 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.1158, ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w dziale I ust. 2 pkt 2 SIWZ. 5. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - przebudowa chodnika, ZP.272.25.2015. 6. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w dziale I ust. 2 pkt 2 SIWZ. 7. W pozostałych przypadkach wymagane jest przedłożenie oryginału dokumentu (zachowującego ważność przez cały okres, w którym wykonawca jest związany ofertą) wystawionego na rzecz Zamawiającego, który należy złożyć w pokoju nr 205 - kasa - a do oferty dołączyć kserokopię. 8. W dokumentach potwierdzających wniesienie wadium w formie niepieniężnej (gwarancje, poręczenia) winny być wprost wskazane przesłanki zawarte w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 9. Każda forma wadium musi gwarantować Zamawiającemu natychmiastowe i bezwarunkowe uzyskanie kwoty wadium, po zaistnieniu przesłanek zatrzymania wadium, dlatego gwarancje i poręczenia wnoszone, jako wadium powinny być nieodwołalne w trakcie trwania terminu związania ofertą i nie mogą być zastrzeżone pod warunkiem. 10. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formie niepieniężnej nie mogą być uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy i ich brak powodować będzie wykluczenie Wykonawcy z postępowania i uznanie złożonej przez niego oferty za odrzuconą. 11. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego przepadku określa Ustawa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania przedmiotu zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatzgierski.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach