Przetargi.pl
Przebudowa budynku po byłym Klubie Sportowym PLON na lokale mieszkalne w Rudzie Bugaj na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

Burmistrz Gminy Aleksandrów Łódzki ogłasza przetarg

 • Adres: 95-070 Aleksandrów Łódzki, Pl. Kościuszki 2
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 7121018, 7121620 , fax. 042 7121780
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Gminy Aleksandrów Łódzki
  Pl. Kościuszki 2 2
  95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie
  tel. 042 7121018, 7121620, fax. 042 7121780
  REGON: 00053261300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.aleksandrow-lodzki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku po byłym Klubie Sportowym PLON na lokale mieszkalne w Rudzie Bugaj na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku po byłym Klubie Sportowym PLON na lokale mieszkalne w Rudzie Bugaj na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki. Zakres prac obejmuje w szczególności: Prace rozbiórkowe i demontażowe polegające na: Rozbiórka metalowego komina zewnętrznego Rozbiórka części stropodachu Usunięcie istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, wewnętrznej i zewnętrznej Rozebranie schodów wewnętrznych Rozebranie ścian i stropów istniejącej klatki schodowej Wyburzenie kilku ścian działowych Skucie istniejącej posadzki ceramicznej i płytek ceramicznych ściennych Częściowe usunięcie zniszczonych i popękanych tynków Poszerzenie istniejących otworów okiennych i drzwiowych Demontaż istniejących krat okiennych, rynien i rur spustowych Roboty budowlane: Wykonanie części stropodachu Wykonanie klatki schodowej Wykonanie ścian zewnętrznych po zarysie istniejącej części budynku Montaż rynien i rur spustowych Wykonanie nowych kominów Montaż stolarki okiennej i drzwiowej Uzupełnienie brakujących tynków i docieplenie budynku Roboty instalacyjne: Przebudowa istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej Wykonanie wewnętrznej instalacji wod-kan Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni olejowej, Wykonanie wentylacji grawitacyjnej, Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych, instalacji telefonicznej, instalacji dzwonkowej, Wykonanie orurowania dla instalacji TV i Internetu wraz z montażem anten telewizyjnych Zagospodarowanie terenu Ukształtowanie i utwardzenie wejścia do budynku Wykonanie śmietnika Wykonanie miejsc parkingowych Zagospodarowanie zieleni Szczegółowy obmiar oraz zakres prac znajduje się w Dokumentacji Projektowej stanowiącej załącznik nr 5 SIWZ. Prace budowlane muszą być wykonane zgodnie z załączoną dokumentacją (Załącznik nr 6 SIWZ), poleceniami Inwestora (Zamawiającego) oraz sztuką budowlaną i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Termin gwarancji na wykonane roboty i użyte materiały wynosi 60 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 9 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim: numer 37 8780 0007 0000 0231 1000 0009 z adnotacją Przebudowa budynku po byłym Klubie Sportowym PLON na lokale mieszkalne poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert, gwarancjach bankowych - gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert, gwarancjach ubezpieczeniowych - gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.1158, z późn. zm.). W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości należy załączyć w formie oryginału do oferty. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie z postępowania wykluczony, a jego oferta uznana za odrzuconą. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.aleksandrow-lodzki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach