Przetargi.pl
Produkcja i dostawa materiałów dydaktycznych dotyczących nauczania języków obcych - planszowej gry dydaktycznej, fiszek edukacyjnych i Europejskiego Portfolio Językowego dla uczniów w wieku 6-10 i 10-13 lat.

Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłasza przetarg

 • Adres: 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 345 37 00 , fax. 22 345 37 70
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji
  Al. Ujazdowskie 28 28
  00-478 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 345 37 00, fax. 22 345 37 70
  REGON: 14214358300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ore.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Oświata, Edukacja

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Produkcja i dostawa materiałów dydaktycznych dotyczących nauczania języków obcych - planszowej gry dydaktycznej, fiszek edukacyjnych i Europejskiego Portfolio Językowego dla uczniów w wieku 6-10 i 10-13 lat.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia jest podzielony na trzy części: Część I - produkcja 2 500 szt. pakietów (kompletów) edukacyjnej gry planszowej i dostarczenie do siedziby Zamawiającego; Część II - zaprojektowanie i produkcja 50 000 szt. zestawów fiszek dydaktycznych oraz dostawie do siedziby Zamawiającego; Część III - produkcja oraz dostawa 15 000 kompletów Europejskiego Portfolio Językowego dla uczniów w wieku 6-10 lat oraz 11 000 kompletów Europejskiego Portfolio Językowego dla uczniów w wieku 10-15 lat. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z Umową w sprawie zamówień publicznych stanowiącą Część II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Część III SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391621006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 25 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: część I 2 200,00 PLN część II 3 200,00 PLN część III 4 400,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ore.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach