Przetargi.pl
Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Gminy Raszyn z podziałem na zadania

Gmina Raszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7017770 , fax. 022 7017778
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Raszyn
  ul. Szkolna 2a 2a
  05-090 Raszyn, woj. mazowieckie
  tel. 022 7017770, fax. 022 7017778
  REGON: 00054663800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.raszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Gminy Raszyn z podziałem na zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Gminy Raszyn z podziałem na zadania Zadanie nr 1 - Wykonanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn - rejon ul. Sokołowskiej Obszar objęty przedmiotem zamówienia Przedmiotem zamówienia jest obszar określony w załączniku mapowym nr 1 do uchwały Rady Gminy Raszyn Nr XXXIX/433/2013 z dnia 31 lipca 2013r. Zadanie nr 2 - Wykonanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Rybie w Gminie Raszyn - Obszar III Przedmiotem zamówienia jest obszar określony w załączniku mapowym nr 1 do uchwały Rady Gminy Raszyn Nr XXXIX/434/2013 z dnia 31 lipca 2013r. Obszar objęty przedmiotem zamówienia Obszar określony opracowaniem w ramach zadania nr 1 i zadania nr 2, nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Usługa powinna zostać wykonana zgodnie z wymaganiami, zakresem i problematyką określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. nr 164, poz. 1587) i Polskiej Normy PN-B-01027 z dnia 11.07.2002r. Zakres prac dla każdego z zadań szczegółowo zawarty został w załączniku A do SIWZ - Opisie przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 714100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zadanie nr 1 - 900,00 zł ( słownie: dziewięćset złotych) Zadanie nr 2 -1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.raszyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach