Przetargi.pl
Sochaczew: Wczesna edukacja przyszłością dla najmłodszych - Doposażenie bazy dydaktycznej

Miejski Zespół Ekonomiczny w Sochaczewie ogłasza przetarg

 • Adres: 96-500 Sochaczew, Ul. 1-go Maja 16
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 46 862 19 53 , fax. 46 862 19 53
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zespół Ekonomiczny w Sochaczewie
  Ul. 1-go Maja 16 16
  96-500 Sochaczew, woj. mazowieckie
  tel. 46 862 19 53, fax. 46 862 19 53
  REGON: 14295765300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://mze.sochaczew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sochaczew: Wczesna edukacja przyszłością dla najmłodszych - Doposażenie bazy dydaktycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. Wczesna edukacja przyszłością dla najmłodszych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych (CPV: 39162100-6, 37524100-8, 48900000-7, 391600000-1), przy następujących rodzajach zajęć: - zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji; - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; - gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy; - zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne;- zajęcia rozwijające zainteresowania muzyczne; - zajęcia rozwijające zainteresowania teatralne, - zajęcia rozwijające z języka angielskiego; - zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej. 3. Rodzaj oraz ilości pomocy wraz z wymaganymi minimalnymi parametrami zawarte są w załączniku nr 2 do niniejszej Specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pomoce w pogrupowanych pakietach dla każdej szkoły oddzielnie według załącznika nr 2.tj. do: - Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie, ul. Chopina 99, 96-500 Sochaczew; - Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie, ul. Staszica 25, 96-500 Sochaczew; - Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Sochaczewie, ul. Hanki Sawickiej 5, 96-500 Sochaczew; - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sochaczewie, ul. 15-go Sierpnia 44, 96-500 Sochaczew. 4. Wykonawca we własnym zakresie zapewni rozładunek i wniesienie dostarczonych pomocy dydaktycznych. 5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia obowiązujących logotypów w celu oznaczenia pomocy dydaktycznych (zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013). 6. Wszystkie materiały, pomoce i produkty, będące przedmiotem zamówienia, powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, oraz winny posiadać niezbędne atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 7. Wykonawca na potwierdzenie powyższego zobowiązany jest do dostarczenia wraz z produktami aktualnych atestów lub certyfikatów. 8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczone egzemplarze nie spełniają wymagań Zamawiającego, Wykonawca winien wymienić je na inne spełniające te wymogi. 9. Jeżeli w szczegółowym wykazie pomocy dydaktycznych wskazano nazwy zwyczajowe lub produkty konkretnych producentów, to jest to efekt niezamierzony i wynika z konieczności wykorzystania danego środka dydaktycznego dla osiągnięcia zamierzonych celów Projektu oraz osiągnięcia efektów dydaktyczno - wychowawczych przez uczniów klas I-III szkół podstawowych i nie ma on na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy Pzp a jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i określenie cech technicznych. 10. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne powinien wykazać, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, merytorycznych, jakościowych i funkcjonalnych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnianie opisywanych wymagań zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) 11. Zamawiający wymaga, żeby wszystkie elementy przedmiotu zamówienia, które tego wymagają były zaopatrzone w instrukcję w języku polskim. 12. Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w wytrzymałych na transport opakowaniach, uniemożliwiających uszkodzenie produktów w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca. 13. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji na okres min. 36 miesięcy od dnia odbioru dostawy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391621006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://mze.sochaczew.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach