Przetargi.pl
Praca środków transportowych i sprzętu do utrzymania dróg w roku 2011 na terenie działania Obwodu Drogowego w Stoczku Łukowskim.

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 21-400 Łuków, ul. Łapiguz 112
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 025 7982617, 7982020 , fax. 025 7987187
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Łapiguz 112 112
  21-400 Łuków, woj. lubelskie
  tel. 025 7982617, 7982020, fax. 025 7987187
  REGON: 71158662700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.lukow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Praca środków transportowych i sprzętu do utrzymania dróg w roku 2011 na terenie działania Obwodu Drogowego w Stoczku Łukowskim.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Praca środków transportowych i sprzętu do utrzymania dróg w roku 2011 na terenie działania Obwodu Drogowego w Stoczku Łukowskim, według zapotrzebowania jak niżej : - Ciągnik o mocy min. 130 KM z pługiem i rozsypywaczem o ładowności min 5 ton - 1 szt., orientacyjna ilość godz. pracy -ok. 500. / - cz. 1 - Pług jednostronny sterowany z kabiny na nośniku ładowności min. 10 ton z napędem na min. dwie osie - 2 szt. , orientacyjna ilość godz. pracy /łącznie/ -ok. 700. - cz. 2 - Równiarka - 1 szt. , orientacyjna ilość godz. pracy -ok. 500. - cz. 3 - Koparko-ładowarka - 1 szt. - orientacyjna ilość godz. pracy ok. 500. - cz. 4 - Ciągnik min. 80 KM wraz z przyczepą o ładowności min. 4 tony - 1 szt., orientacyjna ilość godz. pracy ok. 500. - cz. 5 - Ciągnik min. 80 KM - 1 szt., orientacyjna ilość godz. pracy ok. 500. - cz. 6 Podstawianie sprzętu i środków transportowych na zlecenie Zamawiającego ( do bazy Obwodu Drogowego w Stoczku Łukowskim) wraz z kierowcą-operatorem posiadającym do dyspozycji telefon komórkowy, odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. Gotowość podjęcia pracy przez w/w sprzęt - do 2 godzin od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Zadeklarowana dla poszczególnych sprzętów orientacyjna ilość godzin pracy stanowi maksymalną, przewidzianą do wykorzystania ilość. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek uwarunkowań i okoliczności w konsekwencji, których nie wystąpi potrzeba użycia sprzętu w pełnej ilości zadeklarowanych godzin określonych w materiałach przetargowych /SIWZ/, Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie zobowiązuje się do zapłaty tylko za faktycznie przepracowane ilości godzin sprzętu zgodnie z zaistniałym zapotrzebowaniem wynikającym z charakteru prac zleconych i wykonywanych w zakresie utrzymania dróg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.lukow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach