Przetargi.pl
Udzielenie dla Gminy Wisznice kredytu długoterminowego

Gmina Wisznice ogłasza przetarg

 • Adres: 21-580 Wisznice, ul. Rynek 35
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 083 3782102 , fax. 083 3782039
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wisznice
  ul. Rynek 35 35
  21-580 Wisznice, woj. lubelskie
  tel. 083 3782102, fax. 083 3782039
  REGON: 03023775300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie dla Gminy Wisznice kredytu długoterminowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3.000.000,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 1.2. Waluta: PLN 1.3. Wymagany termin uruchomienia kredytu - 29 grudnia 2010 r. 1.4. Wymagany okres kredytowania do 30.12.2016 r. 1.5. Oprocentowanie kredytu w/g stopy zmiennej, równej stopie WIBOR dla depozytów 1M w złotych, skorygowanej o stałą marżę banku w okresie kredytowania. 1.6. Spłata kapitału będzie następowała w latach 2012 - 2016 z dochodów własnych gminy. 1.7. Wymagany harmonogram spłaty odsetek: - odsetki naliczane będą w okresach miesięcznych, - zapłata odsetek - w okresach miesięcznych, na ostatni roboczy dzień miesiąca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wisznice.netbip.pl (menu tematyczne: oferty przetargowe z siwz)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach