Przetargi.pl
Usługa niszczenia dokumentacji

Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-900 Lublin, ul. Wacława Moritza 2
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 7106300, 7106301, 7106302 , fax. 81 7106300, 7106301, 7106302
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Lublinie
  ul. Wacława Moritza 2 2
  20-900 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 7106300, 7106301, 7106302, fax. 81 7106300, 7106301, 7106302
  REGON: 01068496000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poczta-polska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa niszczenia dokumentacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi niszczenia (trwałe, całkowite, natychmiastowe i niezwłoczne zniszczenie uniemożliwiające identyfikacje danych osobowych) 140 300 kg dokumentacji bieżącej oraz archiwalnej. Wykaz punktów odbioru dokumentów przeznaczonych do zniszczenia zawiera załącznik nr 1 do wzoru umowy. Odbiór dokumentów do zniszczenia odbywać się będzie nie częściej niż raz na kwartał. Zamawiający zobowiązuje się, że zrealizuje bezwzględnie 60% zamawianych usług, realizację pozostałych 40% Zamawiający uzależnia od własnego zapotrzebowania, co nie może stanowić podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowanej części zamówienia. Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia stanowi wzór umowy wraz z załącznikami 1 i 2 stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 925121004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poczta-polska.pl/O_Firmie/?d=przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną