Przetargi.pl
USŁUGA WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZE ŚMIETNIKA ORAZ BOKSU USYTUOWANEGO PRZY SPSK-4 ( zaplecze techniczno- gospodarcze) A TAKŻE ODPADÓW ZAKŁADU USŁUG NIEMEDYCZNYCH (kontenery obok budynku PRALNI)

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 ogłasza przetarg

 • Adres: 20-954 Lublin, ul. dr K. Jaczewskiego 8
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-81 72-44-360 , fax. 081 746-71-55
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4
  ul. dr K. Jaczewskiego 8 8
  20-954 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 0-81 72-44-360, fax. 081 746-71-55
  REGON: 00028875100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZE ŚMIETNIKA ORAZ BOKSU USYTUOWANEGO PRZY SPSK-4 ( zaplecze techniczno- gospodarcze) A TAKŻE ODPADÓW ZAKŁADU USŁUG NIEMEDYCZNYCH (kontenery obok budynku PRALNI)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  USŁUGA WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZE ŚMIETNIKA ORAZ BOKSU USYTUOWANEGO PRZY SPSK-4 ( zaplecze techniczno- gospodarcze) A TAKŻE ODPADÓW ZAKŁADU USŁUG NIEMEDYCZNYCH (kontenery obok budynku PRALNI)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: dekalrowany okres utrzymania stąłych cen netto
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spsk4.lublin.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach