Przetargi.pl
Poprawa jakości ewidencyjnej mapy numerycznej opracowanej w ramach projektu Phare 2003, doprowadzenie do zgodności danych ewidencyjnych z działem pierwszym Ksiąg Wieczystych dla obszaru gminy Suszec.

Powiat Pszczyński ogłasza przetarg

 • Adres: 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4492300, 032 4492399 , fax. 032 4492345
 • Data zamieszczenia: 2016-06-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Pszczyński
  ul. 3 Maja 10 10
  43-200 Pszczyna, woj. śląskie
  tel. 032 4492300, 032 4492399, fax. 032 4492345
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pszczyna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa jakości ewidencyjnej mapy numerycznej opracowanej w ramach projektu Phare 2003, doprowadzenie do zgodności danych ewidencyjnych z działem pierwszym Ksiąg Wieczystych dla obszaru gminy Suszec.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Poprawa jakości ewidencyjnej mapy numerycznej opracowanej w ramach projektu Phare 2003, doprowadzenie do zgodności danych ewidencyjnych z działem pierwszym Ksiąg Wieczystych dla obszaru gminy Suszec. 2.Gmina Suszec jest gminą wiejską o pow. ok. 7500 ha położoną w województwie śląskim, w powiecie pszczyńskim; składającą się z 6 obrębów ewidencyjnych: Kobielice, Kryry, Mizerów, Radostowice, Rudziczka, Suszec. Księgi wieczyste dla działek z terenu gminy są prowadzone w systemie elektronicznym. Baza ewidencji gruntów i budynków (część opisowa i kartograficzna oraz mapa zasadnicza prowadzone są w systemie TurboEwid 2007 v. 9.0. Mapa ewidencyjna powstała w ramach programu PHARE 2003.2.a Liczba działek, lokali, jednostek rejestrowych lokali, jednostek rejestrowych gruntowych, budynkowych i lokalowych:a.liczba działek: część opisowa 12024 działek, część graficzna 12027 działek: (rozbieżność do wyjaśnienia i usunięcia w ramach zamówienia),b.liczba lokali: 406 lokali, c.ilość jednostek rejestrowych gruntowych: 4694, d. ilość jednostek rejestrowych lokalowych: 222,e.ilość jednostek rejestrowych budynkowych: 77,2.b.Liczba ksiąg wieczystych dla całej gminy ujawnionych w bazie ewidencyjnej:a. powiązanych tylko z działkami wynosi 6193 ksiąg; w tym 3023 ksiąg ma nadal oznaczenia ksiąg papierowych b. powiązanych tylko z budynkami wynosi 2661 ksiąg; w tym 1663 ksiąg ma nadal oznaczenia ksiąg papierowych c. powiązanych tylko z lokalami 233 księgi mające przyporządkowane oznaczenia ksiąg elektronicznych.Sądem właściwym dla prowadzenia i udostępniania ksiąg dla gminy jest Sąd Rejonowy mający siedzibę w Pszczynie z kodem KA1P. Wg informacji z bazy ewidencyjnej 11 ksiąg w postaci elektronicznej prowadzi Sąd Rejonowy w Jastrzębiu -Zdroju z kodem GL1J. Oznacza to, że po ustaleniu właściwych odpowiedników oznaczeń ksiąg papierowych liczba ksiąg prowadzonych przez ten sąd może się zwiększyć lub może się okazać, że pojedyncze księgi będą prowadzone przez Sąd Rejonowy w Żorach. Liczba działek, które nie mają w bazie ewidencyjnej przypisanego numeru księgi wieczystej wynosi 220 działek. 3.Zakres zamówienia:Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na 2 etapy: ETAP I:1.Opracowanie schematu osi dróg i ulic w rozumieniu ustawy o drogach publicznych z odpowiednimi atrybutami opisowymi oraz przypisania w części opisowej wszystkim działkom leżącym w pasach drogowych odpowiednich nazw dróg i ulic, identyfikatora zgodnego z rejestrem TERYT i numerów ewidencyjnych dróg i ulic. 2.Przypisanie działkom zajętym przez cieki wodne (rzeki, potoki, strumienie itp.) nazw własnych cieków.3.Usunięcie rozbieżności generowanych przez system (synchronizacja uproszczona) dla działek, budynków i klasoużytków. 4.Uporządkowanie bazy podmiotów ewidencyjnych (dla osób fizycznych) i następnie scalenie jednostek rejestrowych przyporządkowanych tym podmiotom w ramach obrębu ewidencyjnego w liczbie niezgodnej z wymogami rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.5.Uporządkowanie nazw osób prawnych oraz doprowadzenie oznaczeń grup i podgrup rejestrowych dla całej gminy do zgodności z wymogami rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 6.Przypisanie działkom identyfikatorów rejonów statystycznych zgodnych z rejestrem TERYT.7.Uzupełnienie brakujących atrybutów opisowych dla punktów granicznych działek.ETAP II:1. Doprowadzenie do zgodności danych ujawnionych w dziale I ksiąg wieczystych z danymi ujawnionymi w bazie ewidencji gruntów i budynków, zastąpienia oznaczeń ksiąg papierowych oznaczeniami ksiąg elektronicznych oraz ustalenia ksiąg właściwych dla działek, które nie mają przyporządkowanych w bazie ewidencyjnej oznaczeń ksiąg wieczystych.4.Zamawiający informuje, że rejestr ewidencji gruntów i budynków prowadzony jest w bazie Zamawiającego w programie Ewid2007v.0.0. Wykonawca zobowiązany będzie do wprowadzenia danych w siedzibie Zamawiającego w w/w systemie.5. Szczegółowy opis zamówienia oraz zakres prac opisany jest w załączniku nr 1 do SIWZ: Warunki Techniczne.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 4400,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta złotych 00/100) w terminie do dnia 01 lipca 2016r do godz. 10.00.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres Gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach