Przetargi.pl
Organizacja i przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej.

Gmina Łańcut ogłasza przetarg

 • Adres: 37-100 Łańcut, ul. Mickiewicza 2a
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 2252264 , fax. 017 2256536
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łańcut
  ul. Mickiewicza 2a 2a
  37-100 Łańcut, woj. podkarpackie
  tel. 017 2252264, fax. 017 2256536
  REGON: 69058179000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja i przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Organizacja i przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej. 1.Miejsce przeprowadzenia zajęć: Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej 49, 37-100 Łańcut. Wykonawca nie ponosi kosztów wynajęcia sali. 2.Planowana ilość osób: 2 grupy każda licząca po 15 uczennic i uczniów Technikum w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej. Grupy skompletuje Zamawiający. 3.Termin przeprowadzenia zajęć: od grudnia 2012 r. do kwietnia 2013 r. (1 grupa), oraz od października 2013 r. do marca 2014 r. (2 grupa). 4.Zajęcia dla każdej grupy powinny obejmować 60 godzin tradycyjnych zajęć i 10 godzin zajęć e-learning oraz następujące treści kształcenia: - specyfika lokalnego i regionalnego rynku pracy w aspekcie realizowanego - kierunku kształcenia i kierunków pokrewnych. - określenie zgodności posiadanych przez uczniów zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji z realizowanym kierunkiem kształcenia - możliwości uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w systemie pozaoświatowym - rozwijanie świadomości mobilności zawodowej i pobudzanie aktywności do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych np. bezrobocie, niepełnosprawność - umiejętność świadomego wyboru i poszukiwania pracy - umiejętność planowania dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego i kontynuacji nauki w szkołach wyższych, policealnych i w systemie kształcenia ustawicznego - ścieżka planowania kariery - umiejętność opracowania dokumentów aplikacyjnych. 5.Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić zajęcia w soboty, nie wcześniej niż od godziny 8.30 6.Godzina zajęć odpowiada 45 minutom. W trakcie prowadzenia kursu przewidziana jest w danym dniu półgodzinna przerwa na posiłek. Ponadto wykonawca po uzgodnieniu z uczestnikami kursu może zorganizować po każdych 45 minutach zajęć 5 minutowa przerwę. 7.Zamawiający zapewni sprzęt i materiały dydaktyczne opracowane na potrzeby prowadzenia zajęć. 8.Szczegółowy program zajęć ze wskazaniem ilości zajęć, uwzględniający zapisy SIWZ Wykonawca przedłoży najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem zajęć. 9.Wykonawca zobowiązuje się wykorzystać materiały dydaktyczne dostarczone przez Zamawiającego do opracowania szczegółowego programu zajęć i pracy na zajęciach. 10.Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustalenia harmonogramu zajęć, do którego Wykonawca nie będzie wnosił żadnych zastrzeżeń. 11.Po zakończeniu zajęć Wykonawca wyda uczestnikom zajęć zaświadczenie posiadające logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zapis o współfinansowaniu kursu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dostarczone przez Zamawiającego. 12.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia warunków zgodnych z przepisami BHP w trakcie trwania kursu 13.Dokumenty z zajęć, które Wykonawca powinien przedłożyć po ich zakończeniu: - Listy obecności uczestników kursu - Dziennik zajęć - Protokół odbioru zaświadczenia - Kserokopie zaświadczeń - Ankiety ogólnie oceniające zajęcia oraz osobę prowadzącą zajęcia 14.Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru nad procesem szkolenia beneficjentów na każdym jego etapie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminalancut.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach