Przetargi.pl
Dostawa bonów towarowych dla pracowników Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu oraz OMKW w Nisku

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu ogłasza przetarg

 • Adres: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 27
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 8234880 , fax. 15 8230551
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
  ul. Sienkiewicza 27 27
  39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie
  tel. 15 8234880, fax. 15 8230551
  REGON: 83122086000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnobrzeg.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa bonów towarowych dla pracowników Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu oraz OMKW w Nisku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych (znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary lub usługi) dla pracowników zatrudnionych w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu, oraz OMKW w Nisku. Łączna wartość nominalna bonów wynosi: 51 000,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100) Bony towarowe papierowe muszą spełniać następujące warunki: a) ilość bonów: - 1020 szt. bonów o nominale 50 zł Pod pojęciem bonów towarowych należy rozumieć emitowane i oferowane przez Wykonawcę znaki legitymacyjne podlegające wymianie na towary lub usługi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.) Okres ważności bonów nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty wydania Zamawiającemu. Wymagana jest realizacja bonów w placówkach branży ogólnospożywczej, art. chemiczne i kosmetyczne, sprzęt AGD, RTV i elektroniczny, art. papiernicze, zabawkarskie, odzież damska, męska, dziecięca w placówkach na terenie miasta Tarnobrzega , Sandomierza , Stalowej Woli. Wykonawca załączy do oferty wykaz placówek handlowych honorujących bony. Zamawiający nie dopuszcza postaci elektronicznego bonu towarowego (tzw. elektroniczne karty płatnicze). Wykonawca ponosi koszty związane z transportem i ubezpieczeniem przedmiotu zamówienia do miejsca przeznaczenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302997750
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: ilość placówek realizujących bony na terenie miasta Tarnobrzega, Sandomierza, Stalowej Woli
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnobrzeg.so.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną