Przetargi.pl
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000,00 PLN

Gmina Pysznica ogłasza przetarg

 • Adres: 37-403 Pysznica, ul. Wolności 277/04
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 8410198 , fax. 015 8410017
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pysznica
  ul. Wolności 277/04 277/04
  37-403 Pysznica, woj. podkarpackie
  tel. 015 8410198, fax. 015 8410017
  REGON: 00054640800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pysznica.bip.info.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000,00 PLN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze złotowego kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych) przeznaczonego na pokrycie części planowanego deficytu budżetu gminy Pysznica na rok 2012. 2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany do 31 grudnia 2016 r. 3. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 1) postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego na wydzielonym rachunku kredytowym w ciągu 2 dni od dnia zawarcia umowy, 2) uruchomienie środków następować będzie na podstawie polecenia przelewu, w dowolnych kwotach i terminach, 3) odsetki naliczane będą kwartalnie, od faktycznie wykorzystanych środków; do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku, 4) spłata odsetek będzie następowała w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego, którego dotyczy okres obrachunkowy, 5) spłata kapitału będzie następowała w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego, którego dotyczy okres obrachunkowy, 6) karencja w spłacie kapitału - do 31 grudnia 2012 roku, 7) ostateczny termin wykorzystania kredytu - do 31 grudnia 2012 roku, 8) koszty obsługi kredytu stanowią: - oprocentowanie kredytu - zmienne. Oprocentowanie w całym okresie kredytowania stanowi sumę stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy i stałej w trakcie trwania umowy marży banku. Koszty związane z prowadzeniem rachunku kredytowego oraz wszelkie opłaty związane z obsługą kredytu Wykonawca jest zobowiązany wliczyć do marży w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić jedną stawkę procentową, której wysokość jest wiążąca w całym okresie kredytowania, - prowizja - liczona jako % od całej kwoty kredytu tj. 2 000 000,00 PLN. Prowizja musi zawierać w sobie wszystkie opłaty, które związane są z uruchomieniem kredytu. 9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 10) Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco i deklaracja wekslowa. 11) W umowie kredytowej za obowiązujące uznaje się wyłącznie koszty wymienione powyżej w punkcie 3.8).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem ostatecznego terminu składania ofert, tj. do dnia 3 grudnia 2012 r. do godz. 10:00. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu (tylko przelewem z konta Wykonawcy na konto zamawiającego); b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami). 4. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać nazwę postępowania (wraz z nadanym mu oznaczeniem referencyjnym), a w przypadku wniesienia wadium w postaci wpłaty pieniężnej (przelew) dodatkowo wskazać nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium. 5. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem z rachunku Wykonawcy na wskazany niżej rachunek bankowy Zamawiającego, który założony jest w Banku Spółdzielczym Tarnobrzeg Oddział Nisko. Nr rachunku bankowego, na który należy wpłacać wadium: 36 9434 1025 2006 1695 1311 0002, z zaznaczeniem: wadium - przetarg nieograniczony - RI.I.271.17.2012. 6. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego, natomiast przez skuteczne złożenie wadium w innej formie niż pieniężna należy rozumieć złożenie odpowiednich dokumentów w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Pysznicy ul. Wolności 277, I piętro pok. nr 5 ( sekretariat ), do dnia 03.12.2012 r., do godz. 10:00. 7. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 8. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Wykonawca utraci wadium (w przypadku wpłaty pieniężnej wraz z odsetkami) na rzecz Zamawiającego, w przypadku gdy jego oferta zostanie wybrana, a: a) Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; b) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli dotyczy); c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium w sytuacji określonej w przepisie art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pysznica.bip.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach