Przetargi.pl
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 428 440,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Gmina Nowy Żmigród ogłasza przetarg

 • Adres: 38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4415605 , fax. 013 4415605 w. 37
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowy Żmigród
  ul. Mickiewicza 2 2
  38-230 Nowy Żmigród, woj. podkarpackie
  tel. 013 4415605, fax. 013 4415605 w. 37
  REGON: 37044034700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 428 440,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 428 440,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 3.000,00 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu przelew na konto Bank Śląski Oddział Jasło Nr 65105014581000002221495852 Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. w formie poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, w formie gwarancji bankowych, w formie gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 roku Nr 42, poz. 275 ze zm.), Poręczenia, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe i poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w at. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. z 2007 roku Nr 42, poz.275 ze zm. - oryginały winny być złożone wraz z ofertą

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin uruchomienia transzy od dnia złożenia wniosku
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowyzmigrod.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach