Przetargi.pl
Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Ostrów.

Gmina Ostrów ogłasza przetarg

 • Adres: 39-103 Ostrów, Ostrów 225
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. (017) 745 11 60 , fax. (017) 745 11 60
 • Data zamieszczenia: 2016-05-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ostrów
  Ostrów 225 225
  39-103 Ostrów, woj. podkarpackie
  tel. (017) 745 11 60, fax. (017) 745 11 60
  REGON: 69058195600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrow.gmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Ostrów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Ostrów w kwocie 3 000 000,00 zł ( słownie: trzy miliony złotych 00/100 zł ) z przeznaczeniem na: a) spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w wysokości 3 000 000,00 zł
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ostrow.gmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach