Przetargi.pl
Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 700.000,00 zł

Gmina Żołynia ogłasza przetarg

 • Adres: 37-110 Żołynia, ul. Rynek 22
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 2243018 , fax. 017 2243476
 • Data zamieszczenia: 2016-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żołynia
  ul. Rynek 22 22
  37-110 Żołynia, woj. podkarpackie
  tel. 017 2243018, fax. 017 2243476
  REGON: 69058184400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zolynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 700.000,00 zł
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest udzielenie kredytu długoterminowego w 2016 roku na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 700.000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XIII.119.16 Rady Gminy Żołynia z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 4.1 Okres kredytowania: 2016 r. - 2023 r. 4.2 Data udzielenia kredytu: 28.06 2016r. 4.3 Karencja w spłacie kredytu od daty udzielenia kredytu, tj. od dnia 28 czerwca 2016r. do dnia 31.03.2018r. 4.4. Karencja w spłacie odsetek od daty udzielenia kredytu, tj. od dnia 28 czerwca 2016r. do dnia 31.03.2017r. 4.5. Spłata kredytu nastąpi w latach 2018 - 2023, w okresach kwartalnych tj. każdego roboczego ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał przy zachowaniu okresu karencji ( pierwsza rata spłaty dnia 31.03.2018r.). 4.6. Spłata odsetek nastąpi w latach 2017-2023 w okresach kwartalnych, tj. każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca kończącego kwartał z zachowaniem okresu karencji (pierwsza rata spłaty odsetek nastąpi dnia 31.03.2017r.) 4.7. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne i ustalane będzie na podstawie średniej stawki WIBOR dla depozytów 3M notowanej z miesiąca poprzedzającego kolejny okres rozliczeniowy .kwartał. Spłata następować będzie na podstawie zawiadomienia pisemnego przesłanego przez bank kredytobiorcy. 4.8. Oprocentowanie będzie stałe w wyżej wskazanych okresach (trzy-miesięcznych .kwartałach.) odpowiadających okresowi przyjętej stawki bazowej. 4.9. Jako zabezpieczenie spłaty kredytu ustala się weksel .in blanco. wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji podpisane przez Wójta Gminy Żołynia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Żołynia W celu umożliwienia oferentowi oceny zdolności kredytowej Zamawiającego do opublikowanej SIWZ załącza się i zarazem udostępnia się na stronach internetowych Gminy Żołynia m. innymi następujące dokumenty: - Uchwała Nr XIII.119.16 Rady Gminy Żołynia z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. - Sprawozdanie Rb - NDS, Rb - N, Rb - Z, Rb - 27s i Rb - 28s za rok 2015r. - Uchwała WPF na 2016r. i Uchwał budżetowa na 2016r. - Opinie RIO do projektu budżetu, do projektu WPF, o możliwości spłaty kwoty długu, spłaty kredytu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje ustanowienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Dodatkowy okres karencji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zolynia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach