Przetargi.pl
opracowanie Studium koncepcyjnego Alei Książąt Mazowieckich przewidzianej jako droga wojewódzka (AKM nr 719) na terenie miasta Pruszkowa

Gmina Miasto Pruszków ogłasza przetarg

 • Adres: 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7587244
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Pruszków
  ul. Kraszewskiego 14/16 14/16
  05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
  tel. 022 7587244
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  opracowanie Studium koncepcyjnego Alei Książąt Mazowieckich przewidzianej jako droga wojewódzka (AKM nr 719) na terenie miasta Pruszkowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: 1. Dokumentacja projektowa powinna objąć kompleksowe wariantowanie klasy technicznej drogi, jej powiązań z układem lokalnym oraz rozwiązań technicznych, skrzyżowań lub węzłów w nawiązaniu do istniejących lub opracowywanych pla
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 9 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1/ Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2/ Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj.: a/ wykażą, że wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat od daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, - co najmniej jedno opracowanie o podobnej problematyce i długości drogi co najmniej 3,5 km., zostało wykonane zgodnie z wymogami, zakresem i problematyką określoną w ustawie z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych ( Dz. U z 2007r Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz przepisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie( Dz. z 1999r. Nr 43, poz. 430) b/ dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym minimum: - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności budowa dróg i mostów (bez ograniczeń) niezbędnych do sporządzenia tego typu prac projektowych wraz z przynależnością do właściwej Okręgowej Izby Architektów. 3/ Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a/ są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 4/ Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24, ust.1, pkt. 1 - 10, ust. 2, pkt. 1 - 4. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów zgodnie z regułą spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1/ Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert) 2/ Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 oraz że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych 3/ Wykaz wykonanych usług (określonych w pkt. 2 a) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością pracom projektowym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania 4/ Dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie 5/ Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 5a/ Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. 5 Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował 6/ Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia: tj. kserokopie uprawnień budowlanych w specjalności budowy dróg i mostów (bez ograniczeń) niezbędnych do sporządzenia tego typu prac projektowych wraz z przynależnością do właściwej Okręgowej Izby Architektów 7/ Wykaz prac, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 8/ Polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, ważna/y na dzień składania

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pruszkow.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach