Przetargi.pl
Opracowanie programu Inwestycji i Dokumentacji Projektowej na zabezpieczenie przed zadymianiem pionowych dróg ewakuacyjnych - klatki schodowej nr 2 OŻW Bydgoszcz - zadanie 11756

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 85915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 413 876/261 414 285
 • Data zamieszczenia: 2017-04-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Podchorążych 33
  85915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 413 876/261 414 285
  REGON: 09057078200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie programu Inwestycji i Dokumentacji Projektowej na zabezpieczenie przed zadymianiem pionowych dróg ewakuacyjnych - klatki schodowej nr 2 OŻW Bydgoszcz - zadanie 11756
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy zamierzenia obejmuje zainstalowanie klap dymnych wraz ze sterownikami i czujkami dymowymi, wymianę stolarki okiennej, jeśli nie odpowiada wymogom technicznym oraz zainstalowanie głównych wyłączników energii elektrycznej w każdej klatce.

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 900,00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach