Przetargi.pl
Modernizacja dróg na terenie gminy Dobrcz

Gmina Dobrcz ogłasza przetarg

 • Adres: 86022 Dobrcz, ul. Długa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 648 010 , fax. 523 648 032
 • Data zamieszczenia: 2017-03-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobrcz
  ul. Długa 50
  86022 Dobrcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 648 010, fax. 523 648 032
  REGON: 53425600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja dróg na terenie gminy Dobrcz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja dróg na terenie gminy Dobrcz. Realizacja robót polega na: 1. Wyrównaniu i wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni. 2. Wyrównaniu i wzmocnieniu istniejącej nawierzchni tłuczniowej mieszanką o ciągłym uziarnieniu kruszywa łamanego 0/31,5mm, średnia grubość warstwy 10 do 15 cm; 3.Skropieniu podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m2; 4. Ułożeniu warstwy z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC 11 S w ilości 100kg /m2, grubość warstwy minimum 3 cm. 3.2. Modernizacja obejmuje następujące drogi gminne : - Wudzyn ul. Zamkowa, dz. nr 22/1 - długość ok. 430 m, - Aleksandrowo ul. Krótka, dz. nr 153, 147/7- długość ok. 300 m, - Borówno ul. Lipowa, dz. nr 58/19, 58/21, 58/28 - długość ok. 225 m, - Dobrcz ul. Stawowa, ul. Bukietowa, dz. nr 161/1, 137/1, 158/1, 96, 139 - długość ok. 460 m, - Gądecz, dz. nr 23 - długość ok. 60 m, - Dobrcz ul. Zbożowa, dz. nr 233, 3/23 - długość ok. 270 m, - Borówno ul. Okrężna, dz. nr 34/149, 34/142 - długość ok. 165 m, - Wudzyn ul. Piaskowa, dz. nr 146- długość ok. 30 m. Modernizację dróg należy wykonać na powierzchni ok. 7.410 m2 lub do wysokości posiadanych środków finansowych przez Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach