Przetargi.pl
DOSTAWY ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH i CHEMII GOSPODARCZEJ II

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza ogłasza przetarg

 • Adres: 86100 Świecie, ul. Sądowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 33 08 305 , fax. 52 33 24 541
 • Data zamieszczenia: 2017-04-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza
  ul. Sądowa 18
  86100 Świecie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 33 08 305, fax. 52 33 24 541
  REGON: 29152300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWY ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH i CHEMII GOSPODARCZEJ II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DOSTAWY ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH i CHEMII GOSPODARCZEJ II Przedmiotem zamówienia publicznego są sukcesywne dostawy wg harmonogramu artykułów gospodarczych i chemii gospodarczej zgodnie z asortymentem wskazanym w załączniku do SIWZ nr 2. Wymagania przedmiotowe względem środków do utrzymania czystości zostały wymienione w załączniku do SIWZ nr 3. Wykonawca zobowiązany jest, aby każdy z artykułów posiadał oryginalną etykietę oraz w przypadku artykułów policzalnych – określenie ilości. Przedmiot zamówienia został podzielony na 16 części. Oferty w poszczególnych zadaniach muszą być kompletne, tzn. Wszystkie pozycje (wiersze i kolumny) w formularzu cenowym (załącznik do SIWZ nr 2) muszą być wypełnione. Nie ujęcie wszystkich pozycji spowoduje odrzucenie oferty.Zamawiający nie ogranicza ilości części, na które może złożyć ofertę 1 Wykonawca. Ze względu na specyfikę placówki nie jest możliwe dokładne określenie zarówno asortymentu jak i ilości, jednakże Szpital musi być przygotowany na każdą ewentualność. Dlatego podane w załączniku ilości są ilościami szacunkowymi i mogą być zmniejszone lub zwiększone. O zmianie jednostronnie decyduje Zamawiający, który każdorazowo będzie informował Wykonawcę drogą mailową. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia z wyjątkiem zapłaty ceny za dostarczony towar. Dotyczy zadania 1.10 – Wykonawca zapewni odbiór (przy najbliższej dostawie) od Zamawiajacego pustych opakować i we własnym zakresie dokona ich utylizacji. Zapłata należności za dostarczony towar następować będzie przelewem po dostarczeniu i przyjęciu towaru oraz wystawieniu i doręczeniu faktury w terminie 30 dni. Za zaoferowanie dłuższego terminu płatności Zamawiający przyzna ofercie dodatkowe punkty – zob. pkt 13. SIWZ. Umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną zawarte do dnia 14 czerwca 2018 roku. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy oraz rozładunku artykułów w magazynie znajdującym się w budynku Izby Przyjęć, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, w godz. od 8.00 do 13.00. Wykonawca będzie dostarczać zamówiony przez Zamawiającego towar w terminie 4 dni roboczych. Za zaoferowanie krótszego terminu dostawy Zamawiający przyzna Ofercie dodatkowe punkty– zob. pkt 13. SIWZ. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone produkty na ogólnych zasadach producenta. Wszelkie zgłoszenia reklamacji jakościowych i ilościowych dotyczące dostawy artykułów gospodarczych i chemii gospodarczej odbywać się będą drogą mejlową. Realizacja reklamacji następować będzie na koszt WYKONAWCY w terminie 4 dwóch dni roboczych od daty mejlowego zgłoszenia reklamacji. Za zaoferowanie krótszego realizacji reklamacji Zamawiający przyzna ofercie dodatkowe punkty – zob. pkt 13. SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach