Przetargi.pl
Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku, w podziale na 3 zadania

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 87800 Włocławek, ul. Komunalna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 544 121 805 , fax. 544 121 804
 • Data zamieszczenia: 2017-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.
  ul. Komunalna 4
  87800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 544 121 805, fax. 544 121 804
  REGON: 91004177600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku, w podziale na 3 zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku, w podziale na 3 zadania: Część Nr 1 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w zakresie: - ubezpieczenia mienia od ryzyk żywiołowych, - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 znajduje się w załączniku nr 1a do SIWZ, który stanowi jednocześnie wzór umowy dla tej części zamówienia. Część Nr 2 Ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie ustanowienia zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku w rozumieniu Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, w związku z prowadzeniem składowiska odpadów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 znajduje się w załączniku nr 1b do SIWZ, który stanowi jednocześnie wzór umowy dla tej części zamówienia. Część Nr 3 Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie: - Obowiązkowe ubepczieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, - Ubezpieczenie Autocasco, - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów w związku z ruchem pojazdów, - Ubezpieczenie assistance. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 znajduje się w załączniku nr 1c do SIWZ, który stanowi jednocześnie wzór umowy dla tej części zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach