Przetargi.pl
Opracowanie Programu Inwestycji i Dokumentacji Projektowej na dostosowanie pomieszczeń budynku nr 1 na potrzeby kancelarii kryptograficznej - zadania 11744 - Kutno 3 RBLog

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 85915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 413 876/261 414 285
 • Data zamieszczenia: 2017-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Podchorążych 33
  85915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 413 876/261 414 285
  REGON: 09057078200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie Programu Inwestycji i Dokumentacji Projektowej na dostosowanie pomieszczeń budynku nr 1 na potrzeby kancelarii kryptograficznej - zadania 11744 - Kutno 3 RBLog
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie opracowania dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę (lub dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych jeśli decyzja o pozwoleniu nie jest wymagana) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie przyszłych robót budowlanych wykonywanych w oparciu o przygotowane dokumentacje dla zadania 11744 - Dostosowanie pomieszczeń budynku nr 1 na potrzeby kancelarii kryptograficznej Kutno 3 RBlog Zakres rzeczowy zamierzenia obejmuje montaż systemu sygnalizacji pożaru oraz oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, montaż hydrantu wewnętrznego, wymianę i dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego układu pomieszczeń, dostosowanie grubości ścian pomiędzy pomieszczeniami magazynowymi a korytarzem, zamurowanie istniejących otworów drzwiowych oraz wykucie nowych. Montaż krat w otworach okiennych, wykonanie prac tynkarskich i malarskich we wszystkich pomieszczeniach, wykonanie rampy za i wyładunkowej wzdłuż ściany szczytowej budynku, wykonanie Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN), Systemu Kontroli Dostępu (SKD) oraz Telewizyjnego Systemu Nadzoru (TSN

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.400,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach