Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, pompowni ścieków, sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Błogosławionej Karoliny w Rzeszowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Błogosławionej Karoliny i terenów przyległych

Gmina Miasto Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8754636 , fax. 017 8754634
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszowa
  Rynek 1 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8754636, fax. 017 8754634
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzeszow.um.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, pompowni ścieków, sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Błogosławionej Karoliny w Rzeszowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Błogosławionej Karoliny i terenów przyległych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, pompowni ścieków, sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Błogosławionej Karoliny w Rzeszowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Błogosławionej Karoliny i terenów przyległych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 260 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.erzeszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach