Przetargi.pl
Postępowanie przetargowe na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przyuczającego do zawodu

Areszt Śledczy w Nisku ogłasza przetarg

 • Adres: 37-400 Nisko, Pl. Wolności 15
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 8433400 , fax. 015 8433401
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy w Nisku
  Pl. Wolności 15 15
  37-400 Nisko, woj. podkarpackie
  tel. 015 8433400, fax. 015 8433401
  REGON: 00032107500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie przetargowe na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przyuczającego do zawodu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie na terenie zamawiającego 1 kursu przyuczającego do zawodu dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Nisku. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy przeprowadzić: Kurs rękodzieła artystycznego z elementami przedsiębiorczości - 1 edycja x 10 osób (kobiety), miejsce realizacji: Areszt Śledczy w Nisku, Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić uczestnikom kursu: 1) materiały szkoleniowe (skrypt lub podręcznik zgodnie z tematyką kursu oraz artykuły piśmiennicze niezbędne do prowadzenia notatek), 2) materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia zajęć praktycznych (tj. materiały zużywalne i narzędzia). Zakup materiałów zużywalnych i narzędzi oraz ich dostawę na teren jednostki penitencjarnej zapewnia Wykonawca. Szkolenie zakończy się egzaminem końcowym z zagadnień teoretycznych oraz praktycznych przewidzianych w programie szkolenia. Czasu trwania egzaminu nie wlicza się do czasu trwania szkolenia. Wykonawca w ramach realizacji kursu zapewni instruktorów do praktycznej nauki. Wykonawca przed rozpoczęciem kursu, ubezpieczy każdego uczestnika danego kursu w niezbędnym zakresie (NNW), a kopie polis przekaże zamawiającemu. Koszty wymaganych badań lekarskich dla osób uczestniczących poniesie wykonawca. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić miejsca do nauki teoretycznej i zajęć praktycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach