Przetargi.pl
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Bojanów, Powiat Stalowowolski

Powiat Stalowowolski ogłasza przetarg

 • Adres: 37-450 Stalowa Wola, ul. Podleśna 15
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 643 37 09 , fax. 015 643 36 02
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Stalowowolski
  ul. Podleśna 15 15
  37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. 015 643 37 09, fax. 015 643 36 02
  REGON: 83041347800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stalowowolski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Bojanów, Powiat Stalowowolski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Bojanów, Powiat Stalowowolski. 2.Zadanie polega na modernizacji ewidencji gruntów i założeniu ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej Bojanów, Powiat Stalowowolski w celu dostosowania do zgodności z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. Nr 38 poz.454 ) oraz instrukcji technicznej G-5 - ewidencja gruntów i budynków. 3.Prace muszą być wykonane zgodnie z Projektem Modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Bojanów- Załącznik Nr 8 oraz zgodnie z Warunkami technicznym stanowiącymi Załącznik Nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4.Zakres opracowania obejmuje obszar zawarty w granicach gminy Bojanów: - powierzchnia - 17 923 ha w tym 9 609 ha lasów państwowych, - ilość obrębów ewidencyjnych - 8 ( Cisów Las, Laski, Korabina, Gwoździec, Maziarnia, Bojanów, Stany, Przyszów ) - ilość działek ewidencyjnych - 21 430 w tym 335 działek lasów państwowych - ilość jednostek rejestrowych - 5 020 - szacowana ilość budynków - około 5 500 Etap I obejmuje : a) opracowanie granic jednostki ewidencyjnej, opracowanie granic obrębów ewidencyjnych b) uzupełnienie bazy działek danymi z operatów jednostkowych c) wprowadzenie do bazy działek graficznej części bazy budynków na podstawie danych pochodzących z operatów z założenia map sytuacyjno-wysokościowych d) pozyskanie z operatów z założenia ewidencji gruntów oraz z założenia map sytuacyjno-wysokościowych danych pozwalających na wykonanie mapy spójnej topologicznie Etap II obejmuje : a) wykonanie niezbędnych pomiarów terenowych b) pozyskanie wszystkich danych do założenia ewidencji budynków c) założenie i aktualizacja bazy graficznej oraz opisowej ewidencji gruntów i budynków. 3.6. Informacja o dotychczasowym operacie ewidencyjnym Operat ewidencji gruntów został założony w latach 1967 -1968 dla wszystkich obrębów; mapy sporządzono w skali 1 : 2880. W latach 90 - tych ubiegłego wieku w obrębie Przyszów wykonane było scalenie gruntów, zakończone w 1991 roku. Dla tego obrębu sporządzono mapę w skali 1 :2000. Część opisową operatu w latach 1995-1997 przeniesiono do systemu MSEG. Aktualnie część opisowa prowadzona jest w systemie EWOPIS. Jednostkowe operaty z podziałów i rozgraniczeń będące w zasobie wykonane były na zróżnicowanym poziomie technicznym. Operat z klasyfikacji gleboznawczej gruntów był opracowany w 1967 roku na bazie mapy katastralnej . Założona w ramach budowy baz danych systemu identyfikacji działek rolnych (LPIS) na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2007 roku mapa ewidencyjna poprzez digitalizację istniejącej mapy ewidencyjnej w formie analogowej. 3.7. Wynikiem modernizacji będącej przedmiotem obecnego postępowania musi być opracowany przez Wykonawcę operat geodezyjno - prawny oraz operat opisowo - kartograficzny ( część opisowa w systemie EW OPIS wersja 3.2.2 lub nowsza, część kartograficzna w systemie EWMAPA dla Windows wersja 6.5 lub nowsza ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712500005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium na kwotę 5 000,00 PLN ( słownie: pięć tysięcy PLN ). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 18.11.2011r. godz. 11.00.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stalowowolski.bip.podkarpackie.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach