Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej dobudowy szybu windy cztero-przystankowej wraz z zamontowaniem platformy dźwigowej, przeznaczonej dla komunikacji osób niepełnosprawnych do budynku Przychodni Rejonowej nr. l, z jednoczesną przebudową schodów zewnętrznych i zadaszenia wejścia do obiektu oraz dobudowy szybu windy dwu - przystankowej wraz z zamontowaniem platformy dźwigowej, przeznaczonej dla komunikacji pacjentów na łóżkach szpitalnych pomiędzy kondygnacjami budynku ZOL.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej ogłasza przetarg

 • Adres: 36-100 Kolbuszowa, ul. Grunwaldzka 4
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 2271222 , fax. 17 2271233
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej
  ul. Grunwaldzka 4 4
  36-100 Kolbuszowa, woj. podkarpackie
  tel. 17 2271222, fax. 17 2271233
  REGON: 00030450400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.kolbuszowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej dobudowy szybu windy cztero-przystankowej wraz z zamontowaniem platformy dźwigowej, przeznaczonej dla komunikacji osób niepełnosprawnych do budynku Przychodni Rejonowej nr. l, z jednoczesną przebudową schodów zewnętrznych i zadaszenia wejścia do obiektu oraz dobudowy szybu windy dwu - przystankowej wraz z zamontowaniem platformy dźwigowej, przeznaczonej dla komunikacji pacjentów na łóżkach szpitalnych pomiędzy kondygnacjami budynku ZOL.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej dobudowy szybu windy cztero-przystankowej wraz z zamontowaniem platformy dźwigowej, przeznaczonej dla komunikacji osób niepełnosprawnych do budynku Przychodni Rejonowej nr. l, z jednoczesną przebudową schodów zewnętrznych i zadaszenia wejścia do obiektu oraz dobudowy szybu windy dwu - przystankowej wraz z zamontowaniem platformy dźwigowej, przeznaczonej dla komunikacji pacjentów na łóżkach szpitalnych pomiędzy kondygnacjami budynku ZOL, z jednoczesną dobudową schodów zewnętrznych i infrastruktury technicznej obiektu w zakresie opisanym w załączniku nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kolbuszowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach