Przetargi.pl
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg

 • Adres: 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. 29 Listopada 57
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 4611028 , fax. 13 4611028
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych
  ul. 29 Listopada 57 57
  38-700 Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie
  tel. 13 4611028, fax. 13 4611028
  REGON: 37044459800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-ustrzyki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie zostało podzielone na następujące części (pakiety). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wyłącznie na jeden pakiet lub na oba pakiety. PAKIET I. 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej. 2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej. 3. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów. 4. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia. 5. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji. 6. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk. PAKIET II. 1. Ubezpieczenia komunikacyjne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach