Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu nawierzchni jezdni i rozbudowy ul. Dobrzykowskiej w Płocku na odcinku od ul. Krakówka do ronda

Miejski Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 09-400 Płock, ul. Bielska 9/11
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (0-24) 364 01 20 , fax. (0-24) 367 19 10
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg
  ul. Bielska 9/11 9/11
  09-400 Płock, woj. mazowieckie
  tel. (0-24) 364 01 20, fax. (0-24) 367 19 10
  REGON: 61020928000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd-plock.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej remontu nawierzchni jezdni i rozbudowy ul. Dobrzykowskiej w Płocku na odcinku od ul. Krakówka do ronda
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej remontu nawierzchni jezdni i rozbudowy ul. Dobrzykowskiej w Płocku na odcinku od ul. Krakówka do ronda 19 Pułku Piechoty Odsieczy Lwowa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzd-plock.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach