Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla realizacji przedsięwzięcia Przygotowanie uzbrojonych i skomunikowanych terenów inwestycyjnych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnystaw PLUS powiązanych z atrakcyjną ofertą inwestycyjną realizowanego w ramach projektu Utworzenie Obszaru Funkcjonalnego Krasnystaw PLUS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Miasto Krasnystaw ogłasza przetarg

 • Adres: 22-300 Krasnystaw, Plac 3 Maja 29
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 082 5762157 , fax. 082 5762377
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Krasnystaw
  Plac 3 Maja 29 29
  22-300 Krasnystaw, woj. lubelskie
  tel. 082 5762157, fax. 082 5762377
  REGON: 11019791900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krasnystaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla realizacji przedsięwzięcia Przygotowanie uzbrojonych i skomunikowanych terenów inwestycyjnych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnystaw PLUS powiązanych z atrakcyjną ofertą inwestycyjną realizowanego w ramach projektu Utworzenie Obszaru Funkcjonalnego Krasnystaw PLUS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla realizacji przedsięwzięcia Przygotowanie uzbrojonych i skomunikowanych terenów inwestycyjnych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnystaw PLUS powiązanych z atrakcyjną ofertą inwestycyjną. 2. Przedmiot zamówienia podzielono na następujące zadania: a) zadanie nr I: Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania uzbrojenie terenu inwestycyjnego na terenie Miasta Krasnystaw. Dokumentacja dotyczyła będzie budowy drogi publicznej gminnej łączącej drogę powiatową - ul. Kościuszki z drogą gminną - ul. Królowej Jadwigi, długość drogi ok. 430 m, szerokość pasa drogowego 12,0 m, wraz z uzbrojeniem terenu inwestycyjnego o powierzchni 2,5 ha (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, sieć elektryczna). b) zadanie nr II: Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania uzbrojenie terenu inwestycyjnego na terenie Gminy Krasnystaw. Dokumentacja dotyczyła będzie budowy drogi publicznej gminnej klasy L, łączącej drogę powiatową z drogą gminną, długość drogi ok. 950 m, szerokość pasa drogowego 12,0 m, wraz z uzbrojeniem terenu inwestycyjnego o powierzchni 67,5 ha (sieć wodociągowa o długości ok. 300 m). c) zadanie nr III: Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania uzbrojenie terenu inwestycyjnego na terenie Gminy Siennica Różana. Dokumentacja dotyczyła będzie przebudowy drogi publicznej gminnej (dz. ewid. nr 826, obręb Zagroda, gmina Siennica Różana) długość drogi ok. 980 m, szerokość pasa drogowego 8,0 m, wraz z uzbrojeniem terenu inwestycyjnego o powierzchni ok. 11 ha (sieć wodociągowa o długości ok. 980 m, sieć energetyczna). d) zadanie nr IV: Opracowanie koncepcji przestrzennej i programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania budowa przeprawy mostowej przez rzekę Wieprz w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych. 3. Odrębnie dla każdego zadania w ramach zamówienia należy opracować: a) projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, w rozbiciu na poszczególne branże - drogowa, sanitarna, elektroenergetyczna (zad. 1, 2, 3), b) koncepcja przestrzenna i program funkcjonalno - użytkowy wraz kalkulacją kosztów opracowania kompletnej dokumentacji technicznej i realizacji robót budowlanych (zad. 4), 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://umkrasnystaw.bip.lubelskie.pl/ w zakładce Zamówienia Publiczne/Przetargi/Rok 2015.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach