Przetargi.pl
Dostawa gruzu mielonego frakcji 1÷50 mm, czystego bez zanieczyszczeń ziemnych i stalowych, z dostawą na wskazane przez zamawiającego drogi na terenie gminy Wojciechów wraz z rozrównaniem, w ilości ok. 2000 ton

Gmina Wojciechów ogłasza przetarg

 • Adres: 24-204 Wojciechów, Wojciechów 5
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5177241 w. 30 , fax. 081 5177665
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wojciechów
  Wojciechów 5 5
  24-204 Wojciechów, woj. lubelskie
  tel. 081 5177241 w. 30, fax. 081 5177665
  REGON: 43102018000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wojciechow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa gruzu mielonego frakcji 1÷50 mm, czystego bez zanieczyszczeń ziemnych i stalowych, z dostawą na wskazane przez zamawiającego drogi na terenie gminy Wojciechów wraz z rozrównaniem, w ilości ok. 2000 ton
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1)Przedmiotem zamówienia jest dostawa gruzu mielonego frakcji 1÷50 mm, czystego bez zanieczyszczeń ziemnych, stalowych i innych, z dostawą na wskazane przez zamawiającego drogi na terenie gminy Wojciechów wraz z rozrównaniem, w ilości ok. 2000 ton. 2)Dostawa obejmuje zakup, transport oraz rozładunek kruszywa wyładunkiem bocznym lub do tyłu, w zależności od możliwości i warunków w terenie, bezpośrednio w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy, na drogi gminne w poszczególnych sołectwach, a także rozrównanie materiału sprzętem (równiarką) na wskazanym miejscu wyładunku. Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 14.21.22.00-2 Kruszywo Ilość dostarczonych materiałów może ulec zmianie w zależności od cen jednostkowych materiałów, od możliwości finansowych Zamawiającego. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zmawiający dopuszcza /rozwiązania równoważne/ opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). Zastrzega się dostawy sukcesywne, w terminie zgodnym z pkt. VIII SIWZ, w miarę potrzeb Zamawiającego, realizowane transportem i sprzętem Wykonawcy. Dostawy będą realizowane wg telefonicznych dyspozycji Zamawiającego, wydawanych na 2 dni przed planowaną realizacją dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania ilości dostarczanego materiału (kierowanie samochodów na wagę) przed jego rozładunkiem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142122002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wojciechow.bip.lublin.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach