Przetargi.pl
Odnowa centrum wsi Świątki poprzez: wymianę nawierzchni parkingów, chodnika i remont bramy wjazdowej oraz odnowa centrum wsi Skolity poprzez budowę chodnika. ZP.271.5.2014.

Gmina Świątki ogłasza przetarg

 • Adres: 11-008 Świątki, Świątki 87
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 6169883, 6169890 w. 109 , fax. 89 6169822
 • Data zamieszczenia: 2014-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świątki
  Świątki 87 87
  11-008 Świątki, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 6169883, 6169890 w. 109, fax. 89 6169822
  REGON: 51074320300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odnowa centrum wsi Świątki poprzez: wymianę nawierzchni parkingów, chodnika i remont bramy wjazdowej oraz odnowa centrum wsi Skolity poprzez budowę chodnika. ZP.271.5.2014.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Inwestycja polega na realizacji : a) budowa chodnika z kostki betonowej na długości 60 m w ciągu drogi gminnej na działce nr 404/1 położonej w obrębie Skolity, w gminie Świątki. b) remont parkingu przy na działce nr 207 w Świątkach polegający na wymianie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych na nawierzchnię z kostki betonowej. c) remont chodnika wraz ze zjazdem do szkoły w miejscowości Światki na działce nr 248/2 polegający na wymianie nawierzchni z płytek betonowych na nawierzchnię z kostki betonowej. d) remont parkingu oraz wjazdu do remizy w Świątkach na działkach o numerach ewidencyjnych : 44/1 i 248/2 polegaj ący na wymianie płyt drogowych ( trylinki) na nawierzchnię z kostki betonowej. Zamówienie nie obejmuje wykonania bramy wjazdowej, projekty i przedmiary nie obejmują bramy w zakresie robót. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Skolity ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW Zakres rzeczowy (chodnik): - długość chodnika L = 101,32 m - szerokość chodnika L = 1,70 m Kolejność wykonywanych robót: - Zagospodarowanie placu budowy; - Roboty ziemne; - Roboty budowlano-montażowe; 2.parking ZOZ Planowana ilość robót Plac postojowy - 417,6 m2 Krawężnik - 59,5 mb 3.remont ciągu pieszego Szkoła Planowana ilość robót Chodnik - 180,3 m2 Zjazd - 20,0 m2 Krawężnik - 14,8 mb Obrzeże - 78,1 mb 4.Parking przy bibliotece i wjazd do remizy Planowana ilość robót Plac postojowy - 367,20 m2 (Podana ilość m2 w projekcie - 398,2 m2 błędnie obejmuje remont części chodnika na dz. nr 44/2, zakres robót w przedmiarze został zmniejszony o 31,50 m2. Roboty mają zostać wykonane w zmniejszonym zakresie.) Zjazd - 71,9 m2 Krawężnik - 98,80 mb (w projekcie błędnie ujęto wymianę części krawężników 66 mb, w przedmiarze ujęto wymianę wszystkich krawężników i taki zakres prac ma zostać wykonany)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 13.1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) Wadium może być wnoszone w następującej formie: 1) w pieniądzu; 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) w gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi zachowywać ważność przez okres związania ofertą tj. 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 13.2. Wadium wnoszone w: a) pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: konto WBS o Świątki 63 8857 1025 3001 0000 0101 0004 Suma wadium winna znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia 30-09-2014 do godz. 11:00. Przelew bankowy winien zawierać konto Wykonawcy, na które Zamawiający zwróci wadium oraz nazwę przedmiotu zamówienia. b) w pozostałych formach (oryginał) należy złożyć w Urzędzie Gminy w Świątkach pokój nr 15 Skarbnik Gminy do dnia 30-09-2014 godz. 11:00, a kopię dołączyć do oferty. c) gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, powinna spełniać co najmniej następujące wymogi: - ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Świątki, - określać kwotę gwarantowaną w złotych (ustaloną w SIWZ), - określać termin ważności gwarancji (wynikający z SIWZ), - określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją (wynikającą z SIWZ), - zawierać zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na każde żądanie zapłaty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/?c=179
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach