Przetargi.pl
Wykonanie usług zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2014/2015 na drogach powiatowych zarządzanych przez PZD w Działdowie.

Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie ogłasza przetarg

 • Adres: 13-200 Działdowo, ul. Lidzbarska 31
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 023 6972239 , fax. 023 6972239
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
  ul. Lidzbarska 31 31
  13-200 Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 023 6972239, fax. 023 6972239
  REGON: 13038269900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzddzialdowo.home.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2014/2015 na drogach powiatowych zarządzanych przez PZD w Działdowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych zarządzanych przez PZD w Działdowie w sezonie zimowym 2014/2015. Usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych podzielone są na dwie bazy: - Baza Sprzętu i Transportu w Działdowie ul. Lidzbarska 31 - Baza Sprzętu i Transportu w Lidzbarku ul. Główny Dworzec 1 Minimalne zapotrzebowanie na sprzęt do wykonania w/w usług: Baza Sprzętu i Transportu w Działdowie ul. Lidzbarska 31 Zadanie Nr 1 - Zwalczanie śliskości na drogach mieszanką piaskowo solną przy użyciu piaskarki z pługiem na jednym nośniku , /stanowiącym zestaw do zwalczania śliskości/: - Piaskarka na nośniku samochodowym z pługiem lekkim (zestaw) - szt.3 - Piaskarka doczepna ciągnikowa z pługiem lekkim (zestaw) - szt.1 - Piaskarka doczepna ciągnikowa z pługiem lekkim (zestaw) - szt.1 Zadanie Nr 2 - Odśnieżanie dróg przy użyciu pługów lekkich, średnich, ciężkich, równiarek i ładowarek: - Pług lekki na nośniku samochodowym (zestaw) - szt.1 - Pług średni na nośniku samochodowym (zestaw) - szt.3 - Pług ciężki z nośnikiem(zestaw)- szt.1 - Równiarka - szt.1 - Pług średni ciągnikowy (zestaw) - szt.2 - Ładowarka do odśnieżania - szt.4 - Ciągnik do wywożenia śniegu z 2 przyczepami (zestaw) - szt.1 Zadanie Nr 3 - Przygotowanie mieszanki piaskowo-solnej, załadowanie mechaniczne na piaskarki: - Ładowarka do mieszanki piaskowo-solnej - szt.1 Zadanie Nr 4 - Utrzymanie chodników w okresie zimowym przy ulicach powiatowych w miastach: Działdowo i Lidzbark: - Zadanie Nr 4a - ul. Leśna i Księżodworska w Działdowie na powierzchni 11178,40m2 Baza Sprzętu i Transportu w Lidzbarku ul. Główny Dworzec 1 Zadanie Nr 1 - Zwalczanie śliskości na drogach mieszanką piaskowo solną przy użyciu piaskarki z pługiem na jednym nośniku , /stanowiącym zestaw do zwalczania śliskości/: - Piaskarka na nośniku samochodowym z pługiem lekkim (zestaw) - szt.3, Zadanie Nr 2 - Odśnieżanie dróg przy użyciu pługów lekkich, średnich, ciężkich, równiarek i ładowarek: - Pług lekki ciągnikowy - szt.1, - Pług średni na nośniku samochodowym (zestaw) - szt.3, - Pług ciężki z nośnikiem (zestaw)- szt.1, - Równiarka - szt.1, - Pług średni ciągnikowy (zestaw) - szt.3, - Ładowarka do odśnieżania - szt.3. Zadanie Nr 3 - Przygotowanie mieszanki piaskowo-solnej, załadowanie mechaniczne na piaskarki: - Ładowarka do mieszanki piaskowo-solnej - szt.1. Zadanie Nr 4 - Utrzymanie chodników w okresie zimowym przy ulicach powiatowych w miastach: Działdowo i Lidzbark: - Zadanie Nr 4b - ul. Jeleńska; ul. Żeromskiego; ul.3-go Maja w Lidzbarku na powierzchni 5259,30m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzddzialdowo.home.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach