Przetargi.pl
Dostawa specjalistycznych odczynników do badań na potrzeby ZMDH w IRZiBŻ PAN w Olsztynie

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 10-747 Olsztyn, ul. Tuwima 10
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5234692 , fax. 089 5234693
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
  ul. Tuwima 10 10
  10-747 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5234692, fax. 089 5234693
  REGON: 00128934000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pan.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Jednostka Naukowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa specjalistycznych odczynników do badań na potrzeby ZMDH w IRZiBŻ PAN w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Dostawa specjalistycznych odczynników do badań na potrzeby ZMDH w IRZiBŻ PAN w Olsztynie. 2. Zamówienie składa się z 1 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na więcej niż jedną Część. 3. Ze względu na zapewnienie powtarzalności wyników w prowadzonych badaniach naukowych Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia tj. specjalistyczne odczynniki, wskazał oprócz opisu, także producenta oraz numery katalogowe. Wskazanie producenta, numerów katalogowych nie wskazuje bezpośrednio na Wykonawcę sukcesywnej dostawy. Ofertę może złożyć każdy Wykonawca zainteresowany uzyskaniem i realizacją zamówienia. Odczynniki i przeciwciała Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość ofert równoważnych o parametrach i właściwościach nie gorszych niż wyspecyfikowane przez Zamawiającego. W powyższym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do: a) załączenia wraz z ofertą karty charakterystyki odczynnika i lub specyfikację jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne danego odczynnika; b) załączenia certyfikatów analizy jakościowej lub innych równoważnych, w zakresie oferowanych przedmiotów zamówienia w j. polskim. Dokument musi zawierać co najmniej: nazwę producenta, nr katalogowy, skład chemiczny, czystość, okres trwałości. c) wykazania poprzez dostarczenie próbek do testów, że oferowane odczynniki spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i są tożsame pod względem charakterystyki analitycznej; d) wykazania poprzez dostarczenie próbek do testów, że zaoferowane przez niego odczynniki spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych prowadzonych przez Zamawiającego, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji; e) wykazania poprzez dostarczenie próbek do testów, że użycie zaoferowanych odczynników specjalistycznych o parametrach właściwościach równoważnych, nie wiąże się z koniecznością nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych. 4. Ocena spełniania równoważności zostanie dokonana na podstawie załączonych przez Wykonawcę dokumentów i próbek, wskazanych w pkt. II.1.3) 4 a-d. Nie wykazanie spełniania równoważności spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy z postępowania na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów, jako nie odpowiadających treści SIWZ. 5. Jednocześnie Zamawiający informuje, że: a) dołączone do oferty próbki odczynników muszą wystarczyć do przeprowadzenia testu analizy na min. 50 powtórzeń; b) fiolki i pojemniki zawierające odczynniki muszą być dostarczone w zbiorczym opakowaniu (osobna koperta lub inne opakowanie, poza złożona ofertą), z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i znaku sprawy postępowania, z dopiskiem próbki odczynników do testów potwierdzających równoważność; c) każda fiolka lub pojemnik z odczynnikiem muszą być opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację z nr Części, nr poz. wyspecyfikowanego odczynnika zgodnie z numerami w załączniku nr 1 oraz nazwą oferowanego odczynnika zgodnie z załącznikiem nr 1. 6. Testy analizy dostarczonych odczynników będą przeprowadzone w okresie badania ofert, zgodnym z terminem związania ofertą, wykonane przez pracowników naukowych, dla których dany odczynnik jest zamawiany. Otrzymane wyniki będą porównane z wynikami testów analiz przeprowadzonych przez Zamawiającego w okresie 6 miesięcy przed ogłoszeniem postępowania, na odczynnikach zgodnych z ze specyfikacją, producentem i nr katalogowym wskazanym w SIWZ (dalej zwanym wzorcem). Zamawiający dopuści zaoferowane odczynniki, których wyniki w przeprowadzonych testach analizach nie będą wskazywały większych różnic niż 5% (w zakresie powtarzalności otrzymywanych wyników, wartości badanego szeregu prób wyższych lub niższych od wzorca ). Wyniki przeprowadzonych testów analiz z poszczególnych Części, będą przesłane mailem i w wersji papierowej do Zamawiających, którzy złożyli oferty na daną Część. 7. Powyżej opisana ocena równoważności będzie przeprowadzona na zasadzie 0 - 1 (spełnia nie spełnia). 8. Opisane powyżej przeprowadzanie testów analiz nie dotyczy zamawianych przeciwciał, które są przeznaczone do badań na materiale tkankach pobranych od zwierząt doświadczalnych, szczególnie w przypadkach, gdy do przeprowadzenia prób konieczne jest odpowiednie przygotowanie, a następnie uśmiercenie zwierzęcia. Zgodnie z ustawą o doświadczeniach na zwierzętach z dn. 21 stycznia 2005r. (Dz. U. z dn. 24 lutego 2005r. Nr 33, poz. 289) Zamawiający jest zobowiązany do zachowania humanitarnych i etycznych zasad oraz przestrzegania określonych wytycznych i procedur celem zminimalizowania nieuzasadnionego wykorzystywania zwierząt doświadczalnych. Tym samym, Zamawiający informuje, że wskazane w specyfikacji przeciwciała zostały już sprawdzone na zwierzętach, a do przeprowadzenia badań uzyskano wszystkie wymagane pozwolenia. 9. Wykonawca dostarcza próbki odczynników do testów analiz na własny koszt. Wszystkie próbki po przeprowadzeniu badania równoważności pozostają w załączeniu dokumentacji przetargowej. Warunki realizacji dla całości przedmiotu zamówienia 10. Termin udzielonej gwarancji na odczynniki nie może być krótszy niż 75% terminu standardowo oferowanego przez producenta, licząc od dnia jego dostawy. 11. Dostawa sukcesywna. Termin wykonania 6 miesięcy od podpisania umowy. Termin dostawy cząstkowej: 21 dni od dnia złożenia zamówienia. Miejsce dostawy: IRZiBŻ PAN w Olsztynie, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn. 1. Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp ustanowił opcję. Wykonawca w cenie oferty uwzględni również opcję. Zamawiający w okresie realizacji umowy może wykorzystać opcję, ale zobowiązuje się jedynie do zamówienia podstawowego w liczbie wskazanej w Załączniku nr 1. Na dostawę odczynników objętych opcją zostanie z Wykonawcą podpisany aneks do umowy. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na okres 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, zamówienie podstawowe zostanie zrealizowane w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy. Zamówienie objęte opcją.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336965000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie ustanawia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pan.olsztyn.pl/bip/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach