Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego do kotłowni Zespołu Szkół w Płoskini w sezonie grzewczym 2014-2015

Zespół Szkół w Płoskini ogłasza przetarg

 • Adres: 14-526 Płoskinia, Płoskinia 43
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-55 243 13 24 , fax. 0-55 243 13 24
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół w Płoskini
  Płoskinia 43 43
  14-526 Płoskinia, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-55 243 13 24, fax. 0-55 243 13 24
  REGON: 17099020300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zesploskinia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zespół szkół

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego do kotłowni Zespołu Szkół w Płoskini w sezonie grzewczym 2014-2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Szkół w Płoskini w sezonie grzewczym 2014/2015. Planowana ilość dostarczonego oleju opałowego na sezon grzewczy 2014/2015 wynosi 45.000 litrów. Jednak Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania całości zamówienia w okresie objętym umową. Zamawiający będzie płacił dla Dostawcy za dostarczony olej opałowy po cenie jednostkowej wyliczonej zgodnie z przedłożoną ofertą. Dostawca dostarczy olej opałowy do kotłowni własnym transportem, w cenie oleju opałowego należy podać również koszt transportu. Jakość dostarczonego oleju opałowego lekkiego musi być zgodna z obowiązującymi normami. Podczas każdej dostawy - Zamawiający ma prawo żądać okazania aktualnego świadectwa legalizacji urządzenia pomiarowego autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na pojeździe dostawczym. W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego oleju opałowego - Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki oleju opałowego i skierowanie jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy. Zamawiający będzie powiadamiał dostawcę opału o następnej dostawie z wyprzedzeniem, a Dostawca dostarczy olej opałowy w ciągu 48 godzin
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od oferentów wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zesploskinia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach