Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kalinowie, Szkoły Podstawowej w Borzymach oraz Zespołu Szkół w Pisanicy w sezonie grzewczym 2016/2017

Zespół Obsługi Szkół w Kalinowie ogłasza przetarg

 • Adres: 19-314 Kalinowo, ul. Kajki 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 629-84-21 , fax. 87 621-87-77
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Obsługi Szkół w Kalinowie
  ul. Kajki 1 1
  19-314 Kalinowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 629-84-21, fax. 87 621-87-77
  REGON: 79021533200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kalinowie, Szkoły Podstawowej w Borzymach oraz Zespołu Szkół w Pisanicy w sezonie grzewczym 2016/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kalinowie, Szkoły Podstawowej w Borzymach oraz Zespołu Szkół w Pisanicy w przewidywanej ilości około 90.000 litrów zgodnie z Polską Normą PN-C-96024 (+ - 20% w zależności od warunków atmosferycznych), o wymaganiach jakościowych: - wartość opałowa (MJ/kg) od 42,6 - temperatura zapłonu (°C ) od 56 - gęstość w temp. 15 °C (kg/m?) do 860 - zawartość siarki (m/m) do 0,2% - zawartość wody max (mg/kg) 200 - temperatura płynięcia °C -20 2. Zamawiający nie dopuszcza: - składania ofert częściowych, - składania ofert wariantowych, - porozumiewania się drogą elektroniczną. 3. Zamawiający nie przewiduje: - zawarcia umowy ramowej, - przeprowadzenia aukcji elektronicznej, - dynamicznego systemu zakupów, - rozliczenia w walutach obcych, - zamówień uzupełniających
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.kalinowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach