Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego lekkiego do jednostek organizacyjnych Gminy Lubawa

Gmina Lubawa ogłasza przetarg

 • Adres: 14-260 Lubawa, Fijewo 73
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 6455410 , fax. 89 6455415
 • Data zamieszczenia: 2016-06-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubawa
  Fijewo 73 73
  14-260 Lubawa, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 6455410, fax. 89 6455415
  REGON: 51074288200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminalubawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego do jednostek organizacyjnych Gminy Lubawa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego do jednostek organizacyjnych Gminy Lubawa. 2. Wykaz jednostek objętych dostawami: a) Zespół Szkół w Prątnicy, b) Zespół Szkół w Sampławie, c) Szkoła Podstawowa w Tuszewie, d) Szkoła Podstawowa w Złotowie, 3. Olej opałowy lekki powinien spełniać poniższe wymagania i odpowiadać wymaganiom jakościowym Polskich Norm: Lp. Właściwość Jednostka miary Wartość 1 Wartość opałowa, min. MJ/kg 42,6 2 Lepkość kinematyczna w temp. 20C, max mm2/s 6,00 3 Temperatura płynięcia, max C -20,0 4 Temperatura zapłonu, min C 56 5 Zawartość siarki, max %(m/m) 0,10 6 Gęstość w temp. 15C, max kg/m3 860 7 Barwa czerwona 4. Ustala się, że wykonawca będzie realizować zamówienie na podstawie pisemnego zlecenia według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego, nie później jak w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia. 5. Szacunkowa ilość wynosi ok 120.000 litrów oleju opałowego lekkiego. 6. Ze względu na brak możliwości gromadzenia przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zrealizowania całkowitej ilości dostaw określonych w pkt 5. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie odszkodowawcze względem Zamawiającego. 7. Zamawiający w zleceniu określi ilość oraz poda cenę netto dostawy wg następującego wzoru: cena hurtowa producenta za 1.000 litrów oleju opałowego obowiązująca na dzień składania zlecenia + marża lub upust wykonawcy = cena jednostkowa zamówienia. Do tak obliczonej ceny należy doliczyć podatek Vat.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100). 2. Wadium musi być wniesione do dnia 24.06.2016 r. do godz. 9:00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 4. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lubawa Bank BGŻ 83 2030 0045 1110 0000 0240 6830. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium. 5. Wadium wnoszone w formie poręczeń bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, gwarancji bankowych i poręczeń należy złożyć w formie oryginału w kasie Urzędu Gminy. 6. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. 7. Z treści dokumentu wadialnego muszą wynikać okoliczności wypłaty przez Gwaranta bezwarunkowo na każde żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium zgodnie z art. 46 ust 5 ustawy. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Marża / upust
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminalubawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach