Przetargi.pl
Przebudowa szkoły na pomieszczenia przedszkolne oraz bibliotekę w Baniach Mazurskich

Urząd Gminy w Baniach Mazurskich ogłasza przetarg

 • Adres: 19-520 Banie Mazurskie, ul. Konopnickiej 26
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 6157172, 6157178
 • Data zamieszczenia: 2014-09-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
  ul. Konopnickiej 26 26
  19-520 Banie Mazurskie, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 6157172, 6157178
  REGON: 00053130600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.warmia.mazury.pl/banie_mazurskie_gmina_wiejska
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa szkoły na pomieszczenia przedszkolne oraz bibliotekę w Baniach Mazurskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest I etap rozbudowy budynku szkoły o schody zewnętrzne oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na pomieszczania przedszkolne z zapleczem kuchennym oraz bibliotekę wraz z wymianą pokrycia dachowego z papy na styropapę i docieplenie ścian zewnętrznych. Budynek objęty przedmiotem zamówienia położony jest w Baniach Mazurskich przy ulicy Sportowej nr 2, na działce o nr geod. 198/6 Zakres robót objęty I etapem: 1. Wykonanie 2 sal biblioteki. 2. Wykonanie ocieplenie i pokrycia dachu. 3. Wykonanie Sali przedszkolnej z łazienką oraz szatni. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w projektach: branży budowlanej - załącznik nr 8 do SIWZ, branży sanitarnej - załącznik nr 9 do SIWZ oraz branży elektrycznej - załącznik nr 10 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452141001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia 30.09.2014 r. do godz. 11.00, tj.: do terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/banie_mazurskie_gmina_wiejska/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach