Przetargi.pl
Ocieplenie budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3

Przedszkole Miejskie Nr 3 ogłasza przetarg

 • Adres: 13-200 Działdowo, ul. Sportowa 4
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 023 6974535 , fax. 023 6970421
 • Data zamieszczenia: 2013-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole Miejskie Nr 3
  ul. Sportowa 4 4
  13-200 Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 023 6974535, fax. 023 6970421
  REGON: 13000513000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ocieplenie budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: bezspoinowy system docieplenia ścian zewnętrznych budynku Przedszkola Miejskiego nr 3. Którego zakres obejmuje: - roboty remontowo-budowlane ( prace przygotowawcze i uzupełniające), - ocieplenie cokołu - styropian ekstradowany frezowany gr. 8cm - 42,65 m2, - ocieplenie ścian budynku - styropian frezowany EPS 70-040 gr. 14 cm, - 389,06 m2, - ocieplenie ościeży okien i drzwi - styropian EPS 70-040 gr. 3 cm - 58,638 m2, - ocieplenie daszków nad wejściami oraz gzymsów - styropian frezowany EPS 70-040 gr. 5 cm - 19,525m2, - obróbki blacharskie - blacha stalowa powlekana w kolorze brązowym gr. 0,5-0,55 mm - 44,405 m2, - naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowo - 18,825 m2 - wykonanie wyprawy tynkarskiej - tynk cienkowarstwowy mineralny baranek o fakturze rustykalnej grubości 2,5 mm, malowany dwukrotnie farbą silikatową - 509,873 m2 Wszystkie użyte do ocieplenia materiały muszą spełniać wymagania określone w Instrukcji ITB nr 334/2002: Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków, ITB, Warszawa 2002. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w przedmiarach robót (stanowiących część pomocniczą do sporządzenia oferty) - (Załącznik Nr 7 do SIWZ) oraz projekcie umowy (załącznik Nr 6 do SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452141001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj. 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto: Bank Gospodarki Żywnościowej O/ DZIAŁDOWO konto 32/ 16 2030 0045 1110 0000 0258 1860 z dopiskiem Ocieplenie budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w kasie Urzędu Miasta pok. 15 lub. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzialdowo.um.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach